SFS 2015:761 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2015:761 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
150761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

16 §

2

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit

förhindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år

efter barnets ankomst i familjen,

3. vård av närstående när hel närståendepenning lämnas enligt 47 kap. soci-

alförsäkringsbalken, eller

4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i

6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om upp-
draget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökande
varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits
yrkesmässigt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för bestämmande av ramtid för en

sökande som före den 1 februari 2016 har påbörjat ledighet på grund av vård
av barn.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse 2010:2030.

SFS 2015:761

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt