SFS 1988:646

880646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

* n,-

⬢, v-»

SFS 1988:646

Utkom från trycket

den 20 juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd;

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:371) om

kontant arbetsmarknadsstöd^

dels att 13 § skall upphöra att gälla,
dels att 4,11, 14-16, 18 och 27 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 13 § skall lyda "Ersättningstidens längd".

4

Kontant arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet tillkommer den som

1. har fyllt 20 år,
2. är arbetsför och i övrigt oförhindrad att åtaga sig arbete för arbetsgiva­

res räkning minst tre timmar vaije arbetsdag och i gen omsnitt minst 17
timmar i veckan,

3. är beredd att antaga erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken han

icke anmält hinder som kan godtagas,

4. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i

den ordning som arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver,

5. icke kan erhålla lämpligt arbete.

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till den som deltar i utbildning om

det inte finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om tillämpningen av
denna bestämmelse meddelas av regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer.

Företagare anses arbetslös, när hans personliga verksamhet i rörelsen

har upphört annat än tillfälligt, om icke arbetsmarknadsstyrelsen av sär­

skilda skäl föreskriver annat.

11 § Kontant arbetsmarknadsstöd utgår i form av ett för dag beräknat

belopp. Under en kalendervecka får summan av antalet ersatta och arbeta­

de dagar samt avstängningsdagar uppgå till högst fem.

14 §" Kontant arbetsmarknadsstöd utgår under längst 150 dagar (ersätt ­

ningsperiod), om inte annat följer av 15 § s ista stycket. Har stödtagaren
uppnått 55 års ålder innan ersättningsperioden gått till ända, är perioden i

stället 300 dagar. Sedan stödtagaren uppnått 60 års ålder, är ersättningspe­

rioden 450 dagar.

Rätten till k ontant arbetsmarknadsstöd upphör vid utgången av måna­

den före den under vilken den arbetslöse fyller 65 år eller när han dessför­

innan bö ljar uppbära hel ålderspension, hel förtidspension eller helt sjuk­

bidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1326

' Prop. 1987/88:114, AU 18, rskr, 387 .

' Lagen omtryckt 1982:4 33.

^ Senaste lydelse 1985: 503.

" Senaste lydelse 1984: 514.

¬

background image

15

Om arbetslöshet upphör innan ersättningsperioden gått till ä nda,

SFS 1988:646

har stödtagaren, om inte annat följer av 16 §, rätt till kontant arbetsmark­
nadsstöd under återstående antal dagar av perioden vid ny arbetslöshet,

även om han då inte uppfyller arbetsvillkoret.

Har ersättningsperioden gått till ända men har stödtagaren inom en tid

av tolv månader dessförinnan uppfyllt arbetsvillkoret, utgår kontant ar­

betsmarknadsstöd under ytterligare en ersättningsperiod. Den nya ersätt­
ningsperioden räknas från inträdet av den arbetslöshet, då stödtagaren

senast uppfyllde arbetsvillkoret.

För den som regelbundet utför deltidsarbete under tid då han i övrigt är

arbetslös far, om det finns särskilda skäl, regeringen eller, efter regering­
ens bestämmande, arbetsmarknadsstyrelsen föreskriva begränsningar i er­
sättningsrätten.

16 § Har en sammanhängande tid av tolv månader, i vilken inte inräknas

tid som avses i 8 §, förflutit från det stödtagaren senast uppbar kontant

arbetsmarknadsstöd, föreligger rätt till sådant stöd vid därefter inträffad
arbetslöshet endast om stödtagaren då uppfyller arbetsvillkoret.

18

Kontant arbetsmarknadsstöd lämnas med det belopp som regering­

en för varje år fastställer om inte annat följer av denna lag. Beloppet utgör
158 krono r multiplicerat med det jämförelsetal som fastställs enligt 17 §

första stycket lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring. Beloppet av­

rundas till närmaste hela krontal.

Till den som söker deltidsarbete eller i annat fall är arbetslös under del

av vecka utgår arbetsmarknadsstöd med det antal ersättningsdagar per

vecka som följer av en av regeringen fastställd omräkningstabell.

Arbete som har utförts enligt lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag

hos offentliga arbetsgivare skall jämställas med arbete på heltid.

27 § ' �r det sannolikt att arbete som avses i 26 § skulle ha varat högst

fem dagar eller mer än fem men högst tio dagar eller mer än tio dagar, utgör
avstängningstiden fem, tio respektive 20 ersättningsdagar. I fall som avses

i 26 § 1 -2 utgör dock avstängningstiden tio, 15 respektive 25 ersättnings­
dagar. I avstängningstiden inräknas endast dagar för vilka kontant arbets­

marknadsstöd skulle ha utgått, om avstängningen inte hade skett, eller

dagar under vilka stödtagaren har utfört förvärvsarbete. Den totala av­
stängningstiden far inte överstiga 14, 28 respektive 56 kalenderdagar. I fall
som avses i 26 § 1 -2 gäller i stället att denna tid inte får överstiga 28, 42

respektive 70 kalenderdagar.

Inträffar under avstängningstiden förhållande som avses i 26 §, beräknas

ny avstängningstid i enlighet med be stämmelserna i första stycket, om inte

den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningstiden.

�r det uppenbart att stödtagaren ej vill antaga lämpligt arbete, såsom då

stödtagaren vid upprepade tillfallen an tingen har avvisat erbjudet sådant
arbete eller lämnat sitt arbete frivilligt utan giltig anledning, skall stödtaga-

^ Senaste lydelse 1984:514.

^ Senaste lydelse 1988:643.

' Senaste lydelse 1984:514.

1327

¬

background image

SFS 1988:646

ren vara avstängd till de ss han eller hon utfört förvärvsarbete under 20

dagar.

Avstängningstiden räknas från den dag då det förhållande som ange s i

26 § inträffat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Bestämmelserna i 18 § första stycket tillämpas första gången när det

stödbelopp som skall gälla fr. o. m. den 1 januari 1990 bestäms. För perio­
den den 2 januari - den 31 december 1989 skall kon tant arbetsmarknads­
stöd lämnas med 158 kronor per dag.

Vid avstängning i fall som avses i 26 § 1-2 som grundar sig på en

händelse som har inträffat före den I januari 1989 gäller 27 § i sin äldre
lydelse.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt