SFS 1989:427

890427.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:427 Lag

Utkom från trycket

oiii ändring 1 lagen (1973:371) om kontant

den 14 juni 1989

arbetsmarknadsstöd;

i

utfardad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18§ lagen (1973:371) om kontant ,

arbetsmarknadsstöd^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1988/89; 109, AU16, rskr. 284.

598

^ I-agen omtryckt 1982:433.

'

¬

background image

;

18

Kontant arbetsmarknadsstöd lämnas med det belopp som regering-

SFS 1989; 427

A"

eh för varje år fastställer om inte annat följer av denna lag. Beloppet utgör

158 kr onor multiplicerat med det jämförelsetal som fasts tälls enligt 17§
första stycket lag en (1973:370) om arbe tslöshetsförsäkring. Beloppet av­

rundas till närmaste hela krontal.

Till den som söker deltidsarbete eller i an nat fall är arbetslös under del

av v ecka utgå r arbetsmarknadsstöd med det antal ersättningsdagar per
vecka som följer av en av regeringen fastställd omräkningstabell.

Denna lag träder i kra ft den 1 j uli 1989. �ldre föreskrifter gäller fortfa­

rande i frå ga om dem som efter ikraftträda ndet kvarstår i arbete i ung­

domslag hos offentliga arbetsgivare.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Dag Ekman

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Senaste lydelse 1988; 646. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt