SFS 1989:338

890338.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989; 338

om ändring i lagen (1989:332) om ändring i lagen

utkom från trycket

(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

^ j""' '^89

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd i paragrafens lydelse enligt lagen (1989:332) om änd­

ring i nämnda lag skall ha följand e lydelse.

8 § Vid bestäm mande av ramtid enligt 6 § räknas inte tid då sökanden

varit hindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,

2. heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller

som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst
fem månader,

3. nykterhetsvård på anstalt,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. vård av eget barn eller adoptivbarn som inte har fyllt två å r,
6. beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen

(1971:511) eller fore skrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda
lag.

Detsamma gäller tid då sökanden har åtnjutit foräldrapenningformån

enligt lagen (1962:381) om allmän forsäkring eller varit hindrad att arbeta

på grund av

1. värnpliktstjänstgöring,

2. arbetsmarknadsutbildning,
3. yrkesinriktad rehabilitering,

i den mån sådan tid inte enligt 7 § jämställs med tid under vilken förvärvs­

arbete har utförts.

' Prop. 1988/89; 112, SfU16, rskr. 248.

447

¬

background image

SFS 1989:338

Den tid som inte räknas in i ramt iden för dock inte överstiga två år.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Dag Ekman

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt