SFS 1991:219

910219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:219

Utkom från trycket

den 15 maj 19 91

Lag

om ändring i la gen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd;

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om lagen (1973:371) om

kontant arbetsmarknadsstöd^

dels att 31 och 33 § § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast fore 30 a § skall lyda "�verklagande av länsar­

betsnämnds, allmän försäkringskassas, arbetsmarknadsstyrelsens och

domstols beslut m .m."

31 §' Beslut av länsarbetsnämnd enligt denna lag får överklagas hos
arbetsmarknadsstyrelsen genom besvär. Nämndens beslut får dock inte
överklagas innan nämnden har omprövat sitt beslut enligt 30 a § . �verkla­
gas ett beslut innan det har omprövats skall överklagandet anses som en

begäran om omprövning enligt den paragrafen.

1 fråga om ärende som i första in stans handläggs av allmän försäkrings­

kassa har bestämmelserna i 20 kap. 10- 13 §§ lagen (1962:381) om allmän

forsäkring om omprövning och än dring av försäkringskassas beslut samt
överklagande av försäkringskassas och domstols beslut motsvarande

tillämpning.

33 §⬢* Besvär skal! inges till den myndighet eller det organ som har

meddelat beslutet. Den omständigheten att besvären ingivits eller insänts

direkt till den myndighet som h ar att pröva besvären utgör dock ej hinder

för besvärens u pptagande till prövning, om de inkommit f�re besvärsti­

dens utgång.

Vad som sägs i denna paragraf om besvär skal! i tillämpliga delar gälla en

begäran om omprövning enligt 30 a §. Begäran om omprövning av ett
beslut skall ske inom samma tid som besvär skall anföras mot beslutet.

Länsarbetsnämnds, allmän försäkringskassas, arbetsmarknadsstyrel­

sens, riksförsäkringsverkets och domstols beslut skall gälla omedelbart, om
inte annat anges i beslutet eller bestä ms av myndighet som har att pröva

beslutet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringe n bestämmer.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

466

' Prop. 1990/91:80, JuU 18, rskr. 216 .

' Lagen omtry ckt 1982:433.

' Senaste lydelse 1984:514.

Senaste lydelse 1984:514.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt