SFS 1995:1697 Lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbets-marknadsstöd

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 1995:1697 Lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbets-marknadsstöd
SFS 1995_1697 Lag om ändring i lagen (1973_371) om kontant arbets-marknadsstöd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbets-
marknadsstöd;

SFS 1995:1697

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 a § lagen (1973:371) om

kontant arbetsmarknadsstöd2 skall ha följande lydelse.

32 a §3 Arbetsmarknadsstyrelsen skall verka för att bestämmelserna i
denna lag tillämpas likformigt och rättvist.

Arbetsmarknadsstyrelsen får överta länsarbetsnämndens uppgift att i

länsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan. Arbetsmark-
nadsstyrelsen för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Styrelsen får, även till förmån för enskild part, överklaga en dom-

stols och en länsarbetsnämnds beslut i ärenden om rätt till ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996. I det fall där beslut har har

meddelats av en länsarbetsnämnd före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Lagen omtryckt 1994:929.

3

Senaste lydelse 1995:709.

3387

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt