SFS 2009:667 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2009:667 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
090667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring ska ha följande lydelse.

7 §

2

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som

varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv månader, under förut-
sättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan uppfyllt arbetsvill-
koret enligt 12�14 §§ (medlemsvillkor).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller för medlemsmånader som påbörjats före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250.

2 Senaste lydelse 2009:000. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2009:667

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt