SFS 2020:477 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2020:477 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
SFS2020-477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 a § lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

25 a §2 Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i
fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst som den
sökande haft under ramtiden. Statlig ersättning som lämnas för arbete i
etableringsjobb ska ingå vid beräkningen av dagsförtjänsten.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas

på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omräkning av dags-
förtjänst.

Bestämmelser om beräkningen av dagsförtjänsten för företagare finns i

37 och 37 a §§.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.
2 Senaste lydelse 2010:445.

SFS

2020:477

Publicerad
den

6 juni 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt