SFS 2021:64 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2021:64 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
SFS2021-64.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

36 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om när en företagare
ska anses som arbetslös i andra fall än som anges i 35 och 35 a §§ samt om
de villkor för fastställande av och rätt till arbetslöshetsersättning som i
sådana fall ska gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:180.
2 Senaste lydelse 2021:63.

SFS

2021:64

Publicerad
den

5 februari 2021

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt