SFS 2006:470 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2006:470 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
060470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om ar-

betslöshetsförsäkring

2

dels att 3 a § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 48 f och 48 g §§ skall betecknas 48 g och 48 i §§,
dels att 3, 13, 28 och 29 §§ samt de nya 48 g och 48 i §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 48 h och 68 a §§, av

följande lydelse.

3 § Rätt till ersättning har endast personer som i Sverige uppfyller ersätt-
ningsvillkoren enligt denna lag, om inte något annat följer av rådets förord-
ning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen
för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlem-
mar flyttar inom gemenskapen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall jämställas med ar-
bete i Sverige.

Om regeringen har träffat överenskommelse med någon annan stat om an-

dra villkor för rätt att få ersättning än som föreskrivs i denna lag, skall ar-
betslöshetskassan tillämpa dessa villkor.

13 § Som tid med förvärvsarbete anses även tid då den sökande

1. haft semester,
2. varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anled-

ning än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
eller barns födelse, eller

3. på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller eko-

nomiskt skadestånd som motsvarar lön.

Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederla-

gets storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per må-
nad i anställningen under en viss period. Tid med ekonomiskt skadestånd
som motsvarar lön beräknas till det antal månader som ersättningen avser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om beräkningen.

1 Prop. 2005/06:152, bet. 2005/06:AU10, rskr. 2005/06:316.

2 Senaste lydelse av 3 a § 1998:1783.

SFS 2006:470

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:470

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

28 § Som normalarbetstid skall gälla den genomsnittliga arbetstiden i det
förvärvsarbete som innebär att arbetsvillkoret uppfylldes. Om arbetsvillkoret
uppfyllts genom det arbetsvillkor som anges i 12 § första stycket 1 får, om
detta är förmånligare för den sökande, som normalarbetstid gälla den ge-
nomsnittliga arbetstiden i allt det förvärvsarbete som utförts under hela ram-
tiden enligt samma paragraf. Vid denna beräkningsmetod får dock endast
månad då den sökande utfört arbete under minst 70 timmar räknas med.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om omräkning av normalarbetstid.

29 § Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i
fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst, som den sö-
kande före arbetslöshetens inträde vanligen fick under arbetstid som var nor-
mal för den sökande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst.

Bestämmelser om beräkningen av dagsförtjänsten för företagare finns i

37 §.

48 g §

3 Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna skall till In-

spektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har bety-
delse för tillsynen över ärenden om arbetslöshetsersättning eller för att ut-
färda intyg enligt 48 §.

48 h § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till Arbetsmark-
nadsstyrelsen lämna de uppgifter som behövs i Arbetsmarknadsstyrelsens
uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

48 i §

4 Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter

som skall lämnas ut enligt 48 a�48 h §§.

68 a § Har någon som fått ersättning från en arbetslöshetskassa senare fått
lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid, skall er-
sättningen från arbetslöshetskassan återbetalas. Detta gäller dock inte om det
i det särskilda fallet finns anledning att helt eller delvis befria från återbetal-
ningsskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelsen i 68 a § tillämpas i

fråga om ersättning från en arbetslöshetskassa som avser tid efter ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse av tidigare 48 f § 2006:133.

4 Senaste lydelse av tidigare 48 g § 2006:133.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt