SFS 2021:1287 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2021:1287 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
SFS2021-1287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

21 §2 Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en
sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 6 dagar (karensvillkor).
I karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha
lämnats om karenstiden löpt ut.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2023.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har uppfyllt

karensvillkoret före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115.
2 Senaste lydelse 2021:1286.

SFS

2021:1287

Publicerad
den

21 december 2021

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt