SFS 2000:1460 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2000:1460 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
001460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 21 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om ar-

betslöshetsförsäkring,

dels

att 19 och 30 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 19 § skall utgå,

dels

att 9, 14, 16�18, 22, 23, 25, 43�46 §§ samt rubriken närmast före

46 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 9 a, 13 a, 17 a och

45 a §§, samt närmast före 45 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

9 §

2

Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som

1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares

räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i
veckan,

2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte

anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan,

3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i

den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer,

4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med

den offentliga arbetsförmedlingen, och

5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete.

9 a §

Under de första 100 ersättningsdagarna i en ersättningsperiod får en

sökande begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i när-
området. Detsamma gäller vid ny arbetslöshet, om tolv månader förflutit se-
dan den sökande senast fick ersättning och ersättningsperioden inte har löpt
ut.

Möjligheten att begränsa sökandet under de första 100 dagarna gäller

dock inte om en sökande påbörjar en ny ersättningsperiod i direkt anslutning
till den föregående perioden.

13 a §

I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med

förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen

1

Prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5, rskr. 2000/01:102.

2

Senaste lydelse 2000:627.

SFS 2000:1460

Utkom från trycket
den 4 januari 2001

background image

2

SFS 2000:1460

(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäkring, dock tillsammans under högst två ka-
lendermånader.

Vid tillämpning, i fall som avses i första stycket, av 12 § första stycket 2

skall minst 300 av de där angivna 450 timmarna avse förvärvsarbete under
minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 45 timmar under var
och en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst 2 måna-
derna skall sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt la-
gen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under tid som motsvarar minst
45 timmar.

14 §

3

Vid prövning av arbetsvillkoret bortses från utfört förvärvsarbete

1. som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd enligt för-

ordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller

2. som bedrivits med stöd av bestämmelserna om stöd till start av närings-

verksamhet enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program.

16 §

4

När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte den tid då den sö-

kande varit hindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25

år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i
minst 5 månader,

3. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år

efter barnets ankomst i familjen,

6. beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen

(1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelsla-
gen,

7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make eller

maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens eller ma-
kans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige,
varvid med make eller maka jämställs person med vilken den sökande sam-
manbor under förhållanden som liknar makars, eller

8. vård av närstående när hel ersättning lämnats enligt lagen (1988:1465)

om ersättning och ledighet för närståendevård.

17 §

5

När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte heller tid då den

sökande

1. fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-

ring,

3

Senaste lydelse 2000:627. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2000:627.

5

Senaste lydelse 2000:627.

background image

3

SFS 2000:1460

2. varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

3. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i arbetsmarknadsutbild-

ning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram, arbetspraktik, aktivitetsgarantin, ungdomsgarantin, datortekverksam-
het, arbetslivsinriktad rehabilitering eller projekt med arbetsmarknadspoli-
tisk inriktning enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program,

4. varit hindrad att arbeta på grund av utbildning för vilken utbildningsbi-

drag lämnas enligt förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag,
eller

5. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i verksamhet där ersätt-

ning enligt 3 a § har lämnats,

6. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställ-

ningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller

7. utfört förvärvsarbete som bedrivits med stöd av bestämmelserna om

stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen (2000:634) om ar-
betsmarknadspolitiska program.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete skall dock räknas

in i ramtiden.

17 a §

Tid som enligt 16, 17 eller 23 §§ inte skall räknas in i ramtiden får

omfatta högst sju år.

18 §

Sökande är berättigade till ersättning enligt grundförsäkringen utan

att ha uppfyllt arbetsvillkoret, om de stått till arbetsmarknadens förfogande
som arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen eller förvärvs-
arbetat i minst 90 kalenderdagar under en ramtid av 10 månader i anslutning
till att de avslutat en utbildning på heltid som omfattar minst ett läsår och
som berättigar till studiesocialt stöd. När ramtiden bestäms räknas inte in
den tid då sökandena har varit hindrade att stå till arbetsmarknadens förfo-
gande på grund av sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om total-
försvarsplikt, havandeskap, vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller
vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen.

För en sökande som avslutat sin utbildning genom att fullfölja en treårig

gymnasieutbildning och är under 20 år efter att ramtiden om 10 månader i
första stycket förflutit förlängs dock ramtiden till den dag den sökande fyller
20 år.

22 §

6

Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). När

ersättningsperioden löpt ut kan den förlängas med längst 300 dagar, om sö-
kanden då inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor och inte heller enligt arbetsför-
medlingen bör erbjudas aktivitet i aktivitetsgarantin enligt förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

I ersättningsperioden räknas inte in dagar under vilka den sökande har an-

visats ett offentligt tillfälligt arbete för äldre arbetslösa, verksamhet i ung-
domsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska

6

Senaste lydelse 1998:1783.

4* SFS 2000:1455�1473

background image

4

SFS 2000:1460

program eller verksamhet där ersättning enligt 3 a § lämnas i enlighet med
föreskrifter som har meddelats av regeringen.

Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått

ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar i den
andra kassan in i ersättningsperioden.

Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den

arbetslöse fyller 65 år.

23 §

Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den sö-

kande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden vid
ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och karens-
villkoren. Vad som nu har sagts gäller dock inte om en sammanhängande tid
av 12 månader har förflutit sedan den sökande senast fick ersättning. I sådan
tid räknas inte in tid som anges i 16 och 17 §§.

Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på

nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en ersätt-
ningsperiod. Då skall dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya ersätt-
ningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper ut.

25 §

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp

per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av
inkomstrelaterad ersättning).

Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst det

belopp som regeringen fastställer och lägst det belopp som bestäms enligt
24 § andra stycket, om inte annat följer av denna lag. Dagpenningen kan un-
der de första 100 dagarna i en ersättningsperiod lämnas med en högre dag-
penning än under resterande dagar. Den högsta dagpenningen kan begränsas
i tiden för personer som utför deltidsarbete.

43 §

7

Den sökande skall stängas av från rätt till ersättning under tid som

anges i 44 §, om den sökande

1. lämnat sitt arbete utan giltig anledning, eller
2. skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande.

44 §

�r det sannolikt att ett arbete som avses i 43 § skulle ha varat högst

5 dagar eller mer än 5 men högst 10 dagar eller mer än 10 dagar, utgör av-
stängningstiden

� 10, 20 respektive 45 ersättningsdagar vid avstängning enligt 43 § 1, och
� 20, 40 respektive 60 ersättningsdagar vid avstängning enligt 43 § 2.
I avstängningstiden räknas in bara dagar för vilka karenstid skulle ha till-

godoräknats eller dagpenning skulle ha lämnats, om avstängningen inte hade
skett, eller dagar under vilka den sökande har utfört förvärvsarbete. Den to-
tala avstängningstiden får dock inte överstiga

� 28, 56 respektive 112 kalenderdagar vid avstängning enligt 43 § 1, och
� 56, 112 respektive 168 kalenderdagar vid avstängning enligt 43 § 2.

45 §

Inträffar under avstängningstiden sådant förhållande som avses i

7

�ndringen innebär att tredje och fjärde punkten upphävs.

background image

5

SFS 2000:1460

43 §, beräknas ny avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i 44 §,

om inte den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningsti-
den.

En sökande som har stängts av från ersättning två gånger inom samma er-

sättningsperiod på grund av att han eller hon har lämnat sitt arbete utan giltig
anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande har, om
sådant förhållande inträffar en tredje gång inom samma ersättningsperiod,
inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbets-
villkor.

Avstängningstiden skall räknas från den dag då det förhållande som anges

i 43 § inträffat.

Nedsättning av ersättning

45 a §

Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (ned-

sättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har

1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller
2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträ-

dande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd.

Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhål-

lande som anges i första stycket skall den sökandes dagpenning sättas ned
med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden.

Inträffar under ersättningsperioden en tredje gång sådant förhållande som

anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller
hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor.

Nedsättningstiden räknas från den dag då det förhållande som anges i för-

sta stycket inträffat. Inträffar under nedsättningstiden sådant förhållande
som föranleder ny nedsättningstid räknas den nedsättningstiden från ut-
gången av den föregående nedsättningstiden. Inträffar under avstängningstid
sådant förhållande som föranleder nedsättningstid räknas nedsättningstiden
från utgången av avstängningstiden.

Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte

överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes.

Gemensam bestämmelse om avstängning och nedsättning

46 §

8

Bestämmelserna i 43 § samt 45 a § första stycket 1 om arbete skall

tillämpas i fråga om arbetsmarknadspolitiska program för vilka aktivitets-
stöd lämnas enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd och utbild-
ningar för vilka utbildningsbidrag lämnas enligt förordningen (1996:1654)
om särskilt utbildningsbidrag. Bestämmelserna i 44, 45 och 45 a §§ skall
därvid gälla i tillämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 5 februari 2001.
2. Bestämmelserna i 19 § punkterna 1�3, 5 och 6 samt 30 § gäller dock

fortfarande för sökande som vid ikraftträdandet uppfyllt villkoren och ansö-
ker om ersättning senast den 31 mars 2001.

8

Senaste lydelse 2000:627.

background image

6

SFS 2000:1460

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

3. Bestämmelsen om ersättningsperiodens längd i 22 § skall dock gälla i

dess äldre lydelse för den som före ikraftträdandet har fyllt 57 år och har rätt
till ersättning på grund av en pågående ersättningsperiod.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt