SFS 2006:1527 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2006:1527 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
061527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 20 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring skall ha följande lydelse.

17 §

2

När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte heller tid då den

sökande

1. fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-

ring,

2.

varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

3. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i arbetsmarknadsutbild-

ning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt pro-
gram, arbetspraktik, ungdomsgarantin, datortekverksamhet, arbetslivsinrik-
tad rehabilitering eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

4. varit hindrad att arbeta på grund av deltagande i verksamhet där ersätt-

ning enligt 3 a § har lämnats,

5. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställ-

ningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller

6. utfört förvärvsarbete som bedrivits med stöd av bestämmelserna om

stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete skall dock räknas

in i ramtiden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag

som har lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryterings-
bidrag till vuxenstuderande.

1

Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53.

2

Senaste lydelse 2003:330.

SFS 2006:1527

Utkom från trycket
den 29 december 2006

4*

SFS 2006:1515�1544

background image

2

SFS 2006:1527

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt