SFS 2010:1267 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2010:1267 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
101267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 a, 16, 17, 20, 23 b och 69 §§

lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) ska ha följande lydelse.

13 a §

2

I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med

förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt
socialförsäkringsbalken, dock tillsammans under högst två kalendermåna-
der.

Vid tillämpning, i fall som avses i första stycket, av 12 § första stycket 2

ska minst 330 av de där angivna 480 timmarna avse förvärvsarbete under
minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 50 timmar under var
och en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst 2 måna-
derna ska sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt la-
gen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån en-
ligt socialförsäkringsbalken under tid som motsvarar minst 50 timmar.

16 §

3

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit

förhindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25

år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i
minst 5 månader,

3. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. vård av barn i följande fall:
a) vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år

efter barnets ankomst i familjen, eller,

b) vård av eget barn som inte har fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år

efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den sökande omedel-
bart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det mot-
svarar minst ett arbetsvillkor,

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2006:1546.

3 Senaste lydelse 2009:1596.

SFS 2010:1267

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1267

6. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen

(2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedels-
lagen,

7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make eller

maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens eller ma-
kans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige,

8. vård av närstående när hel närståendepenning lämnats enligt 47 kap. so-

cialförsäkringsbalken, eller

9. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i

6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om upp-
draget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökan-
de varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte be-
drivits yrkesmässigt.

Första stycket 6 gäller inte när det är fråga om hälsokontroll vid inresa en-

ligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smitt-
skyddslagen.

Vid tillämpning av första stycket 7 jämställs med make eller maka en per-

son med vilken den sökande sammanbor under förhållanden som liknar ma-
kars.

17 §

4

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller tid då den sökande

1. fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken,
2. varit hindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt,

3. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställ-

ningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, eller

4. varit hindrad att arbeta på grund av militär utbildning inom Försvars-

makten som rekryt.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete ska dock räknas in

i ramtiden.

20 §

För all dagpenning gäller följande.

� Dagpenningen lämnas i form av ett belopp som beräknas per dag.
� Summan under en kalendervecka av antalet ersatta och arbetade dagar

samt karens- och avstängningsdagar får uppgå till högst fem.

� Dagpenningen får inte lämnas för lördag eller söndag, om inte regerin-

gen eller den myndighet som regeringen bestämmer medger undantag.

� Dagpenningen får inte lämnas för tid under vilken den sökande får för-

äldrapenning enligt socialförsäkringsbalken.

� Dagpenning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut och brutet

krontal jämnas ut till närmaste högre krontal.

23 b §

5

Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under

sökandens ramtid.

Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas

tid som ersatts med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist

4 Senaste lydelse 2010:458.

5 Senaste lydelse 2009:666.

background image

3

SFS 2010:1267

om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller med graviditetspen-
ning, föräldrapenningsförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smitt-
bärarpenning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken.

Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som innehåller för-

värvsarbete minst i sådan omfattning att de kan tillgodoräknas i ett arbets-
villkor.

69 §

När det gäller minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpen-

ning gäller föreskrifterna i 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om socialförsäkringsförmåner som

avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt