SFS 2010:1449 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2010:1449 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
101449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 59 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring

2 ordet ⬝Regeringsrätten⬝ ska bytas ut mot ⬝Högsta förvalt-

ningsdomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse av 59 § 2009:824.

SFS 2010:1449

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt