SFS 2010:2032 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring / SFS 2010:2032 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
102032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

36 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar föreskrifter om när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än
som sägs i 35 och 35 a §§ samt om de villkor för fastställande av och rätt till
arbetslöshetsersättning som i sådana fall ska gälla.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

2 Senaste lydelse 2010:445.

SFS 2010:2032

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt