SFS 2013:97 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2013:97 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
130097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 95 och 110 §§ lagen (1997:239) om

arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse.

95 §

2

Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till

medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering får överklagas till all-
män förvaltningsdomstol. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets
klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte
var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets
det första beslutet i saken har fattats.

Arbetslöshetskassans beslut enligt denna lag i andra fall än som avses i

första stycket får inte överklagas.

110 §

3

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helene Magnusson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2012:414.

3 Senaste lydelse 1998:392.

SFS 2013:97

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt