SFS 1986:1168

861168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1168

Utkom från trycket

den 19 december 1986

Lag
om ändring i lagen (1973:370) om

arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 99 § lagen (1973: 370) om arbets­

löshetsförsäkring^ skall ha följande lydelse .

99

Bestämmelserna i 23�25 §§ förvaltningslagen (1986:223) om hur

beslut överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut av erkända arbets­

löshetskassor.

Ett beslut av arbetsmarknadsstyrelsen om att vägra registrering far

överklagas inom två månader från beslutets dag.

Vad som sägs i denna paragraf om överk^agande skall i tillä mpliga delar

gälla en begäran om omprövning enligt 96 a §.

En kassas eller arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag gäller

omedelbart, om inte annat har angetts i beslutet eller bestäms av den

myndighet som skall pröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Sten Heckscher

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1986/87: 39; KU II , rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1982 :432.

' Senaste lydelse 1984:513.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt