SFS 1987:638

870638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:638

om ändring i lagen (1973:370) om

utkom från trycket

arbetslöshetsförsäkring;

den 26juni i9 87

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 57 § lagen (1973:370) om arbets­

löshetsförsäkring^ orden "centralkassa för jordbrukskredit'' skall bytas ut
mot "central föreningsbank".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar
ANNA-GRETA LEIJON

Sten Heckscher

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1986/87; 12, NU 36, rskr. 356.

^ Lagen omtryckt 1982:432.

Senaste lydelse av 57 § 1976: 150.

1439

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt