SFS 1987:1255

871255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1255 Lag

utkom från trycket

om ändring I la gcn (1973:370) om

den 30 december 1987 arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 45, 48 och 58 §§ lagen (1973: 370) \

om arbetslöshetsförsäkring^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1987/88: 10, AU 10. rskr. 103 .

3714

^ L agen omtryckt 1982:4 32.

¬

background image

45 § Erkänd arbetslöshetskassas stadgar skall i tillämpliga delar och i

SFS 1987:1255

enlighet med denna lag avfattas enligt normalstadgar som fastställs av
arbetsmarknadsstyrelsen.

Stadgarna skall ange

1. kassans firma,
2. kassans verksamhetsområde med uppgift huruvida kassan är avsedd

för anställda eller företagare eller för bådadera kategorierna,

3. den ort inom riket där kassans styrelse skall ha sitt säte.

4. de villkor som skall gälla för inträde i kassan och för uteslutning av

medlem,

5. vad som skall gälla beträffande medlemmarnas förmåner och skyldig­

heter i arbetslöshetsförsäkringen samt ordningen för utbetalning av ersätt­

ning,

6. storleken av de fasta avgifter, som skall erläggas till kassan, och

ordningen för avgifternas erläggande,

7. påföljden av försummelse att till kassan erlägga fast avgift eller uttaxe­

rat belopp,

8. grunderna för fondbildning,
9. bestämmelser angående fondmedels placering och värdehandlingars

förvarande,

10. antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för dem, sättet

förderas tillsättande och tiden för deras uppdrag,

11. bestämmelser om föreningsstämma och hur dess befogenhet skall

utövas,

12. om föreningsstämmans befogenhet skall utövas av därtill utsedda

ombud, antalet ombud, hur de skall utses samt tiden för deras uppdrag,

13. tid för ordinarie föreningsstämma,

14. det sätt varpå kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas eller ombudens kännedom samt

den tid före stämman då förslag, som enskild medlem önskar få behandlat,

skall var a styrelsen tillhanda och den tid då föreskrivna kallelseåtgärder
senast skall vara vidtag na,

15. hur vid kassans upplösning skall förfaras med kassans behållna

tillgångar.

Stadgarna får ej utan medgivande av arbetsmarknadsstyrelsen innehålla

annat än som angivits i andra s tycket.

Bestämmelserna i andra st ycket 10 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om s tyrelserepresentation för de
privatanställda.

48 § Ansökan om registrering skall också innehålla uppgifter om kassans

postadress, om styrelseledamöters, revisorers och eventuella suppleanters
fullständiga namn, m edborgarskap och postadress samt förklaring att des­
sa personer ej är omyndiga.

Om en styrelseledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen

(1987; 1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta
anges i an sökningshandlingen.

I ansökningshandlingen skall anges av vilka och h ur kassans firma skall

tecknas, om ej denna befogenhet skall utövas endast av styrelsen. Skall
firman te cknas av annan än styrelseledamot eller styrelsesuppleant, gäller

37

första stycket även i fråga om sådan firmatecknare.

¬

background image

SFS 1987:1255

Har ej den som ensam eller gemensamt med annan får teckna kassans

firma egenhändigt skrivit sin namnteckning på ansökningshandlingen, skall

vid denna fogas särskild bilaga, på vilken namnteckningen finns. Namn­

teckning skall vara styrkt av vittnen.

58 § Bestämmelserna i 21-23§§, 25-30 §§ och 32-37 §§ lagen

(1951:308) om ekonom iska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
erkänd arbetslöshetskassa med följande avvikelser, nämligen

1. att styrelseledamot ej får utses för längre tid än fyra år, dock att

arbetsmarknadsstyrelsen får medge att mandattiden omfattar längre tid,

2. att anställd hos kassan ej får vara styrelseordförande,

3. att arbetsmarknadsstyrelsen efter förslag av kassan skall utse en

styrelseledamot jämte suppleant för honom,

4. att sådan ledamot och suppleant har rätt att för uppdragets fullgörande

uppbära ersättning med belopp som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer.

Vid tillämpningen av 37 § nämnda lag skall iakttagas att hänvisningen till

9 § skall avse 48 § i denna lag.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245)

om styrelserepresentation för de privatanställda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 19 88.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Gertrud Holmquist

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt