SFS 1988:1302

881302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1302 Lag

Utkom frän iryckei

ojii änd ring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsiörsäk-

den 1 6 december 1988 ring;

utfärdad den I december 1988.

2920

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 48 § lagen (1973:370) om arbets­

löshetsförsäkring^ skall ha följande lydelse.

48

Ansökan om registrering skall också innehål la uppgifter om kas­

sans postadress, om styrelse ledamöters, revisorers och eventuella supple­
anters fullständiga namn, medborgarskap och postadre ss samt förklaring
att dessa personer ej är underåriga eller har förvaltare enlig t 11 kap . 7 §

föräldrabalken.

Om en styrelseledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen

(1987:1245) om styrelser epresentation för de privatanställda , skall detta

anges i ansökningshandlingen.

1 ansökningshandlingen skall anges av vi lka och hur kas sans firma skall

tecknas, om ej denna befogenhet skall utövas endast av styrelsen. Skall

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9. rskr. 10.

' Lagen omtryckt 1982:432.

' Senaste lydelse 1987: 1255,

¬

background image

firman tecknas av annan än st yrelseledamot eller styrelsesuppleant, gäller

SFS 1988:1302

första stycket även i fr åga om sådan firmatecknare.

Har ej den so m ensam ell er gemensamt med annan får teckna kassa ns

firma egenhändigt skrivit sin namnteckning på ansökningshandlingen,

skall vid denna fogas särsk ild bilaga, på vilken namnteckningen finns.

Namnteckning skall vara styrkt av vitt nen.

Denna lag träder i k raft den 1 jan uari 1989.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt