SFS 1989:426

890426.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:426

om ändring i lagen (1973:370) om

Utkom från tryck et

arbetslöshetsförsäkring;

den j 4 juni i 989

utfärdad den 25 maj 1989.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 4, 39 och 51 §§ lagen (1973:370)

om arbetslöshetsförsäkring^ skall ha följande lydelse.

4

Ersättning vid arbetslöshet tillkommer försäkrad som

1. är arbetsför och i övrigt oför hindrad att åtaga sig arbete,
2. är beredd att antaga erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken han

icke anmält hinder som kan godtagas av arbetslöshetskassan,

3. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i

den ordning som arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver,

4. icke kan erhålla lämpl igt arbete.
Ersättning enligt denna lag lämnas inte till den som deltar i u tbildning

om det inte finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om tillämpningen av
denna bestämmelse meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestäm mer.

'Prop, 1988/89; 109, AU 16, rskr. 284.

Lagen omtryckt 1982:432.

Senaste lydelse 1988:645. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

597

¬

background image

SFS 1989:426

X

-

Företagare anses arbetslös, när hans personliga verksamhet i rörelsen

har upphört annat än tillfälligt, om icke arbetsmarknadsstyrelsen av sär­

skilda skäl föreskriver annat.

39 §" Erkänd arbetslöshetskassa skall till medlemmarna utgiva ersättning

vid arbetslöshet enligt denna lag.

Kassan får ej utöva annan verksamhet än sådan som avses i första

stycket eller använda medel för ändamål som är främmande för sådan

verksamhet. Arbetsmarknadsstyrelsen får dock, om särskilda skäl förelig­

ger, medge unda ntag från denna regel.

51

Från rätt att kvarstå som medlem i kassa får undantagas

1. den som ej uppfyller och ej heller under minst sex av de senaste tolv

månaderna uppfyllt föreskrift i kassans stadgar om arbete inom visst

verksamhetsområde,

2. den som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller

vilseledande uppgift angående förhållande av betydelse för hans rätt till
medlemskap eller ersättning,

3. den som underlåter att ställa sig till efterr ättelse kassans stadgar eller

styrelsens behörigen utfärdade föreskrifter.

Från rätt att kvarstå som medlem i erkänd arbetslöshetskassa skall

undantagas den som fyllt 65 år.

Vad som sägs i första stycket 1 får inte tillämpas i fråga om försäkrad

som innehar anställning enligt lagen (1989:425) om särskilda inskolnings­

platser hos offentliga arbetsgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. �ldre föreskrifter gäller fortfa­

rande i fråga o m dem som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i ung­
domslag hos offentliga arbetsgivare.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Dag Ekman

(Arbetsmarknadsdepartementet)

^ Senaste lydelse 1983:1071. �ndringen innebära» tredje stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1983:1071.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt