SFS 1991:744

910744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:744 Lag

Utkom från t rycket

Ofll

ändring i lage n (1973:370) om

den i9juni 1991

arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 6 ju ni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:370) om

arbetslöshetsförsäkring^

dels att 2, 9, 26 och 105 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast fore 45, 49, 50, 60, 66, 67, 70, 89, 100 samt

101 §§ skall utgå,

' I>rop. 1990/91; 160. AU24. rskr. 306.

1 308

' Lagen omlryckl 198 2:432.

¬

background image

dels att i 20, 27, 28, 33, 55, 57, 93 och 94 §§ orden "erkänd arbetslös­

hetskassa" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "arbetslös hetskassa" i
motsvarande form,

delsati 1, 3, 10, 34, 38 � 54, 56, 58 � 92, 95 �96a, 97� 104 §§, rubriken

till andra avdelningen samt rubrikerna närmast före 38, 58, 88 o ch 104 §§

skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 62 och 64 §§ skall sättas närmast före 81

respektive 72 §,

dels alt det närmast Tore 42, 47 och 91 §§ skall införas nya rubriker av

följande lydelse.

1 § Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor som har

registrerats enligt denna lag. Dessa s tår under tillsyn av arbetsmarknads­

styrelsen. Närmare bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i andra
avdelningen.

3 § Försäkrad enligt denna lag är var och en som är medlem i en

registrerad arbetslöshetskassa.

10 § Försäkrad som omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har

varit medlem i annan sådan kassa får f�r uppfyllande av medlems- och

arbetsvillkoret till godoräkna sig tid i den kassan.

34 § Finner arbetslöshetskassa att försäkrad medlem, som medvetet el­

ler av grov vårdslöshet lämnat oriktig eller vilseledande uppgift angående
förhållande av betydelse för bedömande av hans rätt till ersä ttning, inte

bör uteslutas ur kassan enligt 48 § denna lag, kan kassa n i stället fr ånkän-
na honom r ätt till ersättning f�r en tid av högst ett år.

Förekommer sannolika skäl att försäkrad gjort sig skyldig till förfarande

som avses i första stycket, kan e rsättning som tillkommer honom innehål­

las i avvaktan på utr edning i ärendet.

Beslut enligt första eller andra stycket skall av kassan ofördröjligen

anmälas till arbetsmarknadsstyrelsen.

SFS 1991:744

ANDRA AVDELNINGEN

Bestämmelser om arbetslöshetskassor
Inledande bestämmelser

38 § En fören ing får registreras som arbetslöshetskassa, om föreningen

har till ändamål att ge sina medlemmar ersättning vid arbetsl öshet.

39 §5 En arbetslöshetskassa skall i enlighet med bestämmelserna i denna

lag till medlem marna utge ersättning vid arbetslöshet.

En arbetslöshetskassa har rätt till statsbidrag för ersättning som betalas

ut i enlighe t med bestämmelserna i denna lag. Om en arbetslöshetskassa
har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller har fått f�r stort

bidrag, skall kassan betala tillbaka bidraget.

'Senaste lydelse 1989:426.

1309

¬

background image

SFS 1991:744

En arbetslöshetskassa får inte utöva annan verksamhet än sådan som

avses i första stycket eller an vända medel för ändamål som är främmande

för sådan verksamhet. Regeringen eller, efter regeringens best ämmande,

arbetsmarknadsstyrelsen får medge undantag från denna föreskrift, om
särskilda skäl föreligger.

40 § För en arbetslöshetskassas förbindelser svarar endast kassans till­

gångar. I tillgångarna inräknas avgifter och andra belopp som har förfallit

till betalning, även om de ännu inte har betalts.

41 § En arbetslöshetskassa som har registrerats kan förvärva rättigheter
och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra

myndigheter.

1310

Bildandet av en arbetslöshetskassa
42 § För att en förening skall kunna registreras som arbetslöshetskassa
fordras att föreningen har minst 10000 medlemmar samt att den i e nlighet

med bestämmelserna i denna lag har antagit stadgar och utsett styrelse och

revisorer.

43 § En arbetslöshetskassas stadgar skall avfattas enligt normalstadgar
som fastställs av arbetsmarknadsstyrelsen.

Stadgarna skall ange

1. arbetslöshetskassans firma,
2. kassans verksamhetsområde med uppgift om kassan är avsedd för

anställda, företagare eller båda dessa kategorier,

3. den ort i Sverig e där kassans styrelse skall ha si tt säte,
4. de villkor som skall gälla för inträde i kassan och för uteslutning av

medlem,

5. hur ersättning skall betalas,
6. hur fasta avgifter skall betalas,
7. påföljden av försummelse att till kassan betala fast avgift eller uttaxe­

rat belopp,

8. antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för dem, hur de

skall tillsättas och tiden för deras uppdrag,

9. bestämmelser om föreningsstämma,
10. antalet ombud som skall utses till föreningsstämman, hur de skall

utses och tiden för deras uppdrag,

11. tid för ord inarie föreningsstämma,

12. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt

hur andra meddelanden skal! bringas till medlemmarnas eller ombudens
kännedom, samt

13. inom vilken tid och hur en medlem, som vill få ett ären de behandlat

vid en föreningsstämma, skall begära det.

Arbetsmarknadsstyrelsen får medge att en arbetslöshetskassas stadgar

innehåller annat än det som anges i andra stycket, om det föreligger

särskilda skäl.

Bestämmelserna i and ra stycket 8 gäller inte arbctstagarrcpresentantcr

¬

background image

som har u tsetts enligt lagen {1987:1245) om styrelserepresentation för de

privatanställda.

44 § En arbetslöshetskassas firma skall innehålla ordet "arbetslöshets­

kassa".

Firman skall tydligt skilja sig från annan förut registrerad, ännu beståen­

de arbetslöshetskassas firma.

Endast arb etslöshetskassa får i sin firma använda benämningen arbets­

löshetskassa eller förkortning därav.

45 §⬢* En arbetslöshetskassa registreras hos arbetsmarknadsstyrelsen.

Registreringen gäller från den dag då ansökan kom in till arbetsm ark­

nadsstyrelsen.

Sammanfaller det avsedda verksamhetsområdet för en arbetslöshetskas­

sa helt eller till huvudsaklig del med verksamhetsområdet för en redan

registrerad arbetslöshetskassa, får registrering vägras.

46 § Om en förpliktelse uppkommer genom en åtgärd på en förenings

vägnar före registrering såsom arbetslöshetskassa, svarar de som har beslu­

tat eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Vid registrering en

övergår ansvaret på ar betslöshetskassan, om förpliktelsen har tillkommit
efter det att föreningen bildats.

SFS 1991:744

1 Arbetslöshetskassans medleminar m.m.

47 § Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som

uppfyller villkor i kassans stadgar om arbete inom dess verksamhetsområ­

de. Rätt att bli medlem har dock inte den som

1. är medlem i en ann an kassa,
2. har fyllt 64 år, eller

3. förvärvsarbetar i genomsnitt mindre än 17 timmar per vecka.

48

Arbetslöshetskassans styrelse får från medlemskap i kassan ute­

sluta den som

1. inte uppfyller och inte heller under de senaste sex månaderna uppfyllt

bestämmelse i kassans st adgar om arbete inom visst verksamhetsområde,

eller

2, medvetet eller av grov vårdslöshet h ar lämnat oriktig eller vilseledan­

de uppgift angående förhållande av betydelse för hans rätt till medlemskap
eller ersättning,

Vad som sägs i första stycket 1 får inte tillämpas i fråga om försäkrad

som innehar anställning enligt lagen (1989:425) om särskilda inskolnings­

platser hos offentliga arbetsgivare.

49 § Ett ärende om uteslutning av en medlem enligt 48 § första stycket
får inte avgöras utan att medlemmen har underrättats om en uppgift som

har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått

I Senaste lydelse 1988:645.

Senaste lydelse 1988: 1302.

1311

¬

background image

v

SFS 1991:744

tillfälle att yttra sig över den. Medlem skall anses ha fått underrättelse som
nu sagts om uppgiften har avsänts i rekommenderat brev under hans

vanliga adress.

50 § I ett beslut om uteslutning från medlemskap skall anges från och

med vilken dag uteslutningen gäller.

Om ett uteslutningsbeslut som avses i 48 § första stycket 1 fattas under

tid då medlemmen har rätt till dag penning, gäller uteslutningen från och
med dagen efter den då hans rätt till dagpenning upphör.

51

En medlem har rätt till utträde ur arbetslöshetskassan efter upp­

sägning. Uppsägningen skall göras skriftligen och innehålla uppgift om när
utträdet skall ske.

Medlemskapet i en arbetsl öshetskassa upphör utan uppsägning den dag

då medlemmen fyller 65 år.

52 § Arbetslöshetskassans styrelse skall fora en medlemsförteckning.

Denna skall innehålla uppgift om

1. varje medlems namn, personnummer, postadress och tid for inträde i

kassan samt

2. de avgifter och andra belopp som medlemmen har betalat in.

53 § Den som inte vid utgången av andra månaden efter den tid, på

vilken fast medlemsavgift eller uttaxe rat belopp belöper, till kassan anting­

en erlagl avgiften eller beloppet eller anmält förhållande, på vilket befr ielse
från betalningsskyldighet kan g rundas, skall anses ha utträtt ur kassan vid

nämnda tidpunkt. I en kassa med längre avgiftsperiod än kalendermånad

skall medlem som inte inom tre månader från periodens början erlagt

avgiften anses ha utträtt ur kassan efter nämnda tid. Om särskilda skäl
foreligger, får arbetsmarknadsstyrelsen medge, att utträdet skall anses äga

rum vid en senare tidpunkt, dock senast vid utgången av sj ätte månaden.

Kassans styrelse får medge, att den som underlåtit att inom föreskriven

tid anmäla forhållande, på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan

grundas, ändå får bibehållas vid sitt medlemskap. Om särskilda skäl före­

ligger, får styrelsen även i annat fall besluta, att medlem som u nderlåtit att
inom föreskriven tid erlägga fast avgift eller uttaxerat belopp skall få

kvarstå i kassan.

1312

54

En arbetslöshetskassa skall ta ut fasta medlemsavgifter. Dessa sk all

vara så bestämda att de i förening med andra inkomster får antas forslå till
betalning av kassans förvaltningskostnader samt den betalningsskyldighet

som kassan har enligt 57 § och �vriga utgifter.

Av en enskilt ansluten medlem får en arbetslöshetskassa i den fasta

medlemsavgiften dessutom ta ut ett belopp som täcker skäliga extra admi­

nistrationskostnader för medlemskapet.

Arbetslöshetskassans beslut om avgi fter enligt första eller an dra stycket

skall godkännas av ar betsmarknadsstyrelsen.

'' Senaste lydelse 1989; 426.

' Senaste lydelse 1988:645.

¬

background image

56

En arbetslöshetskassas inkomster som inte har använts för löpande

utgifter under verksamhetsåret skall användas för sådana utgifter följande

verksamhetsår.

En arbetslöshetskassas eget fria kapital får inte överstiga ett belopp som

motsvarar femton procent av den högsta dagpenning som gällde vid ut­

gången av det senast förflutna verksamhetsåret multiplicerat med antale t

medlemmar i kassan.

SFS 1991:744

I Arbetslöshetskassans ledning

58

En arbetslöshetskassa skall ha en styre lse med minst tre ledamöter.

En av styrelsens ledamöter och suppleant för denne skall utses av arbets­

marknadsstyrelsen efter förslag av arbetslöshetskassan.

�vriga styrelseledamöter och suppleanter för dem väljs av förenings­

stämman.

Av arbetsm arknadsstyrelsen utsedd styrelseledamot eller suppleant för

denne har rätt att för uppdragets fullgörande uppbära ersättning med

belopp som regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetsmark­
nadsstyrelsen fas tställer.

59 § Styrelseledamot skall vara bosatt i Sve rige, om inte regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, arbetsmarknadsstyrelsen i särskilda fall

tillåter a nnat. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan in te vara styrelseledamot.

De styrelseledamöter som väljs av föreningsstämman skall vara med­

lemmar i arbetslöshetska ssan.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i arbetslöshets­

kassans stadgar. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår

och skall bestä mmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie
föreningsstämma på vilken styrelseval förrättas.

60 § Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter skall i tillämpliga
delar gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245)

om styrelsereprescntation för de privatanställda.

61 §'° Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten

eller den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång skall göras

hos arbetslöshetskassans styrelse oc h, om en ledamot som inte är vald på

föreningsstämma vill avgå, även hos arbetsmarknadsstyrelsen.

62 § Om en styr elseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt

59 § u ppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns
någon suppleant som kan inträda i hans ställe, skall övriga styrelseledamö­
ter vidta åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående

mandattiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutva-

* Senaste lydelse 1988:645,

'Senaste lydelse 1987: 1255.

'"Senaste lydelse 1988:6 45.

42-SFS 1991

1313

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt