SFS 1991:1943

911943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

täg

SFS 1991:1943

oiii ändring i lagen (1991:744) om ändring i lagen

Utkom från trycket

(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring;

den 3o december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 57 § lagen (1973:370) om arbets­

löshetsförsäkring^ i paragrafens lydelse enligt lagen (1991:744) om ändring

i nämnda lag skall ha följande lydelse.

57 § En arbetslöshetskassa skall för vaije medlem som fanns i kassan vid

utgången av det senast förflutna verksamhetsåret till staten betala

1. för finansiering av statens kostnad för utbetalade arbetslöshetsersätt­

ningar ett belopp som motsvarar 70 procent av den under det löpande
verksamhetsåret genomsnittligt utbetalade da gpenningen i kassan (fman-

sieringsavgift), och

2. för finansieringen av ett för kassorna geme nsamt utjämningsbidrag

ett belopp som motsvarar tre procent av den gällande högsta dagpenningen
(utjämningsavgift).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tid och sätt för betalning­

arna samt om utjämningsbidrag.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1991/92:38, FiUlO, rskr. 108.

^ Lagen omtryckt 1991; 1334.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt