SFS 1992:326

920326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:326 Lag

Utkom frän trycket

OHi ändring i lagen (1973:370) om

den 26 maj 1992

arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 14 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 48 § lagen (1973:370) om arbets­

löshetsförsäkring^ skall ha följande lydelse.

48

Arbetslöshetskassans styrelse får från medlemskap i kassan uteslu­

ta den som

1. inte uppfyller och inte heller und er de senaste sex månaderna upp­

fyllt bestämmelse i kassans stadgar om a rbete inom visst verksamhetsom­

råde, eller

2. medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktig eller vilseledan­

de uppgift angående förhållande av betydelse f�r hans rätt till medlemskap
eller ersättning.

' Prop. 1991/92:124, AUl 1, rskr. 252.

' Lagen omtryckt 19 91: 1334.

772

' �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

n

Jt:

öb

U

-J.L

fe

1^5

¬

background image

Denna lag träder i k raft den 1 juli 19 92.

SFS 1992:326

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt