SFS 1993:576 Lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 1993:576 Lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1993_576 Lag om ändring i lagen (1973_370) om arbetslöshetsförsäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1249

SFS 1993:576
Utkom från trycket
den l6 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 98 och 102 §§ lagen (1973:370)

om arbetslöshetsförsäkring2 skall ha följande lydelse.

98 § Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärende angående medlems rätt
till ersättning eller medlemskap i en arbetslöshetskassa enligt denna lag
överklagas hos länsrätt, om inte annat följer av lagen (1969:93) om be-
gränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.

Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i

första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämndemän
deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som avses i denna paragraf överklagas hos

Försäkringsöverdomstolen.

1

Prop. 1992/93:215, bet. 1992/93: JuU33, rskr. 1992/93:372.

2

Lagen omtryckt 1991: 1334.

40-SFS 1993

background image

SFS 1993:576

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än som

avses i första stycket överklagas hos regeringen. Arbetsmarknadsstyrelsens
beslut om fusion får överklagas endast av sådan arbetslöshetskassa som
berörs av beslutet.

Utan hinder av vad som sägs i 41 § första stycket får styrelsen för en

förening som vägrats registrering såsom arbetslöshetskassa överklaga Ar-
betsmarknadsstyrelsens beslut i ärendet om registrering.

102 § En arbetslöshetskassas, Arbetsmarknadsstyrelsens eller domstols

beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat har angetts i
beslutet eller bestäms av den myndighet som skall pröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om ärenden som avgjorts av Arbetsmarknadsstyrelsen före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1250

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt