SFS 1997:241 Lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 1997:241 Lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1997_241 Lag om ändring i lagen (1973_370) om arbetslöshetsförsäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

430

1

Prop. 1996/97:107 och 150, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236.

2

Lagen omtryckt 1991:1334.

3

Senaste lydelse 1995:1636.

SFS 1997:241

Utkom från trycket

den 6 juni 1997

Lag

om ändring i lagen (1973:370) om

arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:370) om ar-

betslöshetsförsäkring2

dels att 4, 6, 7, 8, 14, 20, 23, 31 och 57 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande ly-

delse.

3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, så-
som försöksverksamhet under tiden den 1 juli 1997 - den 31 december 1998,
besluta att personer som redan får ersättning enligt denna lag skall kunna få
fortsatt ersättning enligt lagen utan att villkoren i 4 § första stycket, med un-
dantag av tredje punkten, är uppfyllda.

3 b § Med avvikelse från vad som anges i denna lag får, om förutsättning-
arna enligt andra stycket är uppfyllda, ersättning lämnas till personer som
fyllt 60 men inte 65 år (tillfällig avgångsersättning). Ansökan om ersättning
skall göras före utgången av år 1997.

Som villkor för ersättning gäller att personen är helt arbetslös och under

minst 12 månader under tiden den 1 januari 1996 - den 15 april 1997 fått ar-
betslöshetsersättning eller deltagit i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Ersättningen lämnas så länge heltidsarbetslösheten består.

4 §3 Ersättning vid arbetslöshet tillkommer försäkrad som

1. är arbetsför och i övrigt oförhindrad att åtaga sig arbete,

2. är beredd att antaga erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken han

icke anmält hinder som kan godtagas av arbetslöshetskassan,

3. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i

den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver,

4. icke kan erhålla lämpligt arbete.
Ersättning enligt denna lag lämnas inte till den som deltar i utbildning.

Om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer föreskriva att ersättning får lämnas till en person som del-
tar i utbildning samt de villkor för rätt till ersättning som i sådant fall skall
gälla.

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till den som enligt 35 § lagen

(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd fått ett sådant stöd indraget eller
enligt 26 och 27 §§ samma lag avstängts från rätten till ersättning. Ersätt-
ningen lämnas inte så länge beslut om en sådan åtgärd gäller. Ersättning läm-
nas inte heller till personer som är permitterade utan lön. Om det finns sär-
skilda skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
föreskriva att ersättning får lämnas till personer som är permitterade utan lön

background image

samt de villkor för rätt till ersättning som i sådant fall skall gälla.

Som företagare i denna lag anses den som äger eller är delägare - direkt

eller indirekt - i näringsverksamhet som hon eller han är personligt verksam
i och som hon eller han har ett väsentligt inflytande över.

En företagare skall anses vara arbetslös
- när företagarens personliga verksamhet i rörelsen vid en samlad bedöm-

ning kan anses ha upphört annat än tillfälligt, eller

- när företagaren tillfälligt upphör att bedriva verksamhet i rörelsen under

förutsättning att uppehållet i rörelsen inte till någon del är av säsongkaraktär
och att någon verksamhet inte bedrivs i rörelsen.

En företagare som återupptagit verksamheten efter ett tillfälligt upphö-

rande med ersättning enligt femte stycket andra strecksatsen har rätt till er-

sättning endast om förutsättningarna enligt första strecksatsen samma stycke
är uppfyllda. Ersättning enligt femte stycket andra strecksatsen får bara ut-
nyttjas en gång per rörelse.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer föreskriva att en företagare skall anses vara arbetslös även
i andra fall än som sägs i femte stycket.

6 §4 Rätt till ersättning vid arbetslöshet föreligger, för försäkrad som efter
senaste inträdet i arbetslöshetskassan,

1. varit medlem i kassan under minst tolv månader, om han haft sin hu-

vudsakliga försörjning genom avlönat arbete för annans räkning, eller under
minst 24 månader, om han haft sin huvudsakliga försörjning som självstän-
dig företagare (medlemsvillkor),

2. under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens in-

träde

- haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbetet under minst

70 timmar per kalendermånad, eller

- haft förvärvsarbete i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av

6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 45 timmar under var och
en av dessa månader (arbetsvillkor). Med förvärvsarbete avses även tid då
sökanden haft

- semester,
- varit ledig av annan anledning än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller barns födelse med helt eller delvis

bibehållen lön, eller

- får annan ersättning än pension på grund av anställningens upphörande

(avgångsvederlag).

Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederla-

gets storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per må-
nad i anställningen under en viss period. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen.

Vid prövning av arbetsvillkoret bortses från förvärvsarbete som

1. arbetsgivaren finansierat med stöd av

- förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd, eller
- förordningen (1987:411) om beredskapsarbete, eller som

4

Senaste lydelse 1996:1418.

SFS 1997:241

431

background image

2. bedrivits med stöd av förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa
m.fl. som startar egen näringsverksamhet. Detta gäller dock inte om den för-
säkrade då arbetet påbörjas uppfyller arbetsvillkoret med annat förvärvsar-

bete än som nyss sagts.

Föreligger särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer medge att medlemsvillkoret bestäms till tolv månader för
försäkrad, som haft sin huvudsakliga försörjning som självständig företa-
gare.

Tid då förvärvsarbete har utförts får inte räknas mer än en gång för upp-

fyllande av arbetsvillkoret.

7 §5 För den som en gång har påbörjat en ersättningsperiod enligt denna
lag gäller följande. Vid uppfyllandet av det arbetsvillkor som skall ligga till
grund för en ny ersättningsperiod skall med tid under vilken en försäkrad en-
ligt 6 § skall ha utfört förvärvsarbete jämställas tid då den försäkrade

1. deltagit i och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt arbetsmark-

nadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbild-
ningsbidrag utgått,

2. deltagit i och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt utbildning för

vilken utbildningsbidrag lämnats enligt förordningen (1996:1654) om sär-
skilt utbildningsbidrag,

3. fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt el-

ler fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring, i båda fallen dock tillsammans högst två månader,

4. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med stöd av
- förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd, eller
- förordningen (1987:411) om beredskapsarbete,
5. bedrivit egen näringsverksamhet med stöd av förordningen (1984:523)

om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet, eller

6. fullföljt verksamhet där ersättning enligt 3 a § utgått.

8 §6 Vid bestämmande av ramtid enligt 6 § räknas inte tid då försäkrad va-
rit hindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,

2. heltidsutbildning som den försäkrade har avslutat efter fyllda 25 år eller

som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst fem
månader,

3. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. frihetsberövande på kriminalvårdens område,
5. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i två

år efter barnets ankomst i familjen,

6. beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen

(1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag,

7. utlandsvistelse till följd av att den sökande följt med sin make eller

maka vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens eller ma-
kans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige,
varvid med make eller maka jämställs person med vilken den sökande sam-

5

Senaste lydelse 1996:1418.

6

Senaste lydelse 1995:860.

432

SFS 1997:241

background image

SFS 1997:241

manbor under förhållanden som liknar makars.

Detsamma gäller tid då försäkrad har fått föräldrapenningförmån enligt la-

gen (1962:381) om allmän försäkring eller varit hindrad att arbeta på grund
av

1. tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. arbetsmarknadsutbildning,
3. yrkesinriktad rehabilitering,
4. utbildning för vilken utbildningsbidrag lämnats enligt förordningen

(1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag, eller

5. deltagande i verksamhet där ersättning enligt 3 a § utgått, i den mån så-

dan tid inte enligt 7 § jämställs med tid under vilken förvärvsarbete har ut-
förts.

14 §7 Ersättning utgår under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Har för-
säkrad uppnått 55 års ålder innan ersättningsperioden gått till ända, är perio-

den i stället 450 dagar.

I ersättningsperioden inräknas inte dagar, under vilka den försäkrade har

anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling, ett offentligt tillfälligt arbete
för äldre arbetslösa, verksamhet med resursarbete eller verksamhet där er-
sättning enligt 3 a § utgår i enlighet med föreskrifter som har meddelats av

regeringen.

I ersättningsperioden enligt första stycket inräknas i fall som avses i 10 §

ersättningstid i den andra arbetslöshetskassan.

Ersättningsrätten upphör vid utgången av månaden före den under vilken

den försäkrade fyller 65 år.

20 §8 Dagpenning lämnas med 80 procent av den försäkrades dagsförtjänst,
om inte annat följer av 17 § första stycket och andra stycket första meningen.
Dagpenning till en försäkrad som har tillerkänts ålderspension i form av
folkpension, allmän tilläggspension eller annan pension som lämnas på
grund av förvärvsarbete, lämnas med 65 procent av den försäkrades dagsför-
tjänst, med den begränsning som följer av 17 § första stycket.

Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i fråga

om försäkrad med månadslön, en tjugotvåendel av den månadsinkomst, som
den försäkrade före arbetslöshetens inträde vanligen åtnjöt under arbetstid
som var normal för den försäkrade.

Som normalarbetstid skall gälla den genomsnittliga arbetstiden i det för-

värvsarbete som innebär att arbetsvillkoret uppfylldes. Om arbetsvillkoret
uppfyllts genom det arbetsvillkor som anges i 6 § första stycket 2 första
strecksatsen får, om detta är förmånligare för den sökande, som normalar-

betstid gälla den genomsnittliga arbetstiden i allt det förvärvsarbete som ut-
förts under hela ramtiden enligt samma paragraf. Vid denna beräkningsme-
tod får dock endast månad då den sökande utfört arbete under minst 70 tim-
mar räknas med.

Saknas underlag för beräkning av dagsförtjänsten enligt andra stycket,

skall som medlemmens dagsförtjänst räknas den i orten vanliga arbetsför-
tjänsten per arbetsdag för arbetstagare inom samma yrke och med samma

7

Senaste lydelse 1996:1418.

8

Senaste lydelse 1995:860.

433

background image

arbetsförmåga som medlemmen.

Utan hinder av bestämmelserna i första-tredje styckena får dagpenning till

försäkrad som uppfyllt arbetsvillkoret huvudsakligen genom arbetsmark-
nadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbild-
ningsbidrag har utgått bestämmas till belopp som motsvarar utbildningsbi-
draget.

�&tnjuter medlem med anledning av arbetslöshet fortlöpande ersättning

från annan än arbetslöshetskassa, får dagpenning utges högst med belopp
som motsvarar skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt
första-fjärde styckena och ersättningen.

När underlaget bestäms för beräkningen av dagsförtjänsten skall för före-

tagare dagsförtjänsten bygga på den genomsnittliga inkomsten under de tre
senaste åren före avvecklingsåret. Om företagaren lagt ned sin verksamhet
inom 12 månader från det att företagaren startade den kan ersättningen base-
ras på företagarens tidigare anställning.

23 §9 �r någon arbetslös under del av vecka i annat fall än som avses i 22 §,
utgår ersättning med det antal dagpenningbelopp per vecka som svarar mot
den arbetslöshet som skall ersättas enligt tabell som avses i 22 § första
stycket.

Vid beräkning av arbetslöshet enligt första stycket tas inte hänsyn till en

sådan bisyssla som den sökande före arbetslöshetens inträde under minst 6
månader utfört vid sidan av heltidsarbete, om

- inkomsten från bisysslan i genomsnitt inte överstigit 1 400 kronor per

vecka,

- bisysslan inte utvidgas under arbetslösheten, och
- bisysslan inte hindrar personen från att anta ett lämpligt heltidsarbete.

Om inkomsten från bisysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger

1 400 kronor per vecka skall hela det överskjutande beloppet dras av från

dagpenningen.

31 §10 Bestämmelserna i 29 § 1-3 om arbete skall tillämpas i fråga om ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder som berättigar till utbildningsbidrag samt i
fråga om utbildningar för vilka utbildningsbidrag lämnas enligt förordningen
(1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag. Bestämmelserna i 30 § skall där-
vid gälla i tillämpliga delar.

11

En arbetslöshetskassa skall för varje medlem som fanns i kassan vid

utgången av det senast förflutna verksamhetsåret till staten betala

1. för finansiering av statens kostnad för utbetalade arbetslöshetsersätt-

ningar samt för tillsynen av arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslös-
hetsersättning ett belopp som motsvarar 70 procent av den under tiden den 1

januari-den 30 juni 1997 och 131 procent av den under tiden den 1 juli-den

31 december 1997 genomsnittligt utbetalade dagpenningen i kassan (finan-
sieringsavgift),

9

Senaste lydelse 1994:1673.

10

Senaste lydelse 1995:708.

11

Senaste lydelse 1995:708.

434

SFS 1997:241

57 §

background image

2. för finansieringen av ett för kassorna gemensamt utjämningsbidrag ett

belopp som motsvarar tre procent av den gällande högsta dagpenningen (ut-

jämningsavgift).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tid och sätt för betalning-

arna samt om utjämningsbidrag.

SFS 1997:241

1. Denna lag träder i kraft i fråga om 3a, 3 b och 6 §§, 7 § första stycket 6,

8 § andra stycket 5 samt 14 och 57 §§ den 1 juli 1997 och i övrigt den 29
september 1997.

2. Bestämmelsen i 6 § första stycket 2 femte strecksatsen och andra

stycket tillämpas om anställningen har upphört efter ikraftträdandet och av-

talet om avgångsvederlag har träffats efter den 14 mars 1997.

3. Rätten till ersättning för den som inte påbörjat en ersättningsperiod och

som före ikraftträdandet påbörjat förvärvsarbete som arbetsgivaren finansie-

rat med stöd av förordningen (1986:414) om rekryteringsstöd skall i fråga
om detta arbete bedömas enligt 6 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

435

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt