SFS 2009:825 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2009:825 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
090825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 95 och 109 §§ lagen (1997:239)

om arbetslöshetskassor

2 ordet ⬝länsrätt⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut

mot ⬝förvaltningsrätt⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
95 § 2009:665
109 § 2002:543.

SFS 2009:825

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt