SFS 2009:1438 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2009:1438 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
091438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om ar-

betslöshetskassor

dels att 21 och 87 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2008:410) om ändring i nämnda lag ska införas en ny punkt, 3, av följande
lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 37 a, 48 c och 94 b §§,

av följande lydelse.

21 §

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den

som är anställd hos arbetslöshetskassan får inte vara ordförande.

Styrelsen utser även en kassaföreståndare och en sekreterare. Bestämmel-

serna i 17 § andra stycket gäller också kassaföreståndaren. Kassaförestånda-
ren får inte vara styrelseledamot i en annan kassa.

Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

37 a §

Styrelsen får uppdra åt kassaföreståndaren att fatta beslut i ärenden

om uteslutning av en medlem och om frånkännande av rätt till ersättning.
Styrelsen får dock inte uppdra åt kassaföreståndaren att fatta beslut i ärenden
om omprövning av sådana beslut.

48 c §

En finansierings- eller arbetslöshetsavgift får inte ändras efter tolv

månader från utgången av den kalendermånad som avgiften avser, om anled-
ningen till ändringen är att de uppgifter som legat till grund för beräkningen
av avgiften ändrats.

87 §

2

För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i

denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans

verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, be-
stämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmel-
serna i 82�84 §§ om fusion gäller inte.

1 Prop. 2009/10:7, bet. 2009/10:AU3, rskr. 2009/10:80.

2 Senaste lydelse 2009:665.

SFS 2009:1438

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1438

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34�47 a §§ samt 60 § om

medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48�48 b §§ om fi-
nansieringsavgift och arbetslöshetsavgift, i 94 a och 94 b §§ om uppgifts-
skyldighet, samt i 95�97 §§ och 111�115 §§ om överklagande, omprövning
och ändring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna. Det som sägs
om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som är ansluten till den komplet-
terande arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den komplette-

rande arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamot får utses medlem-
mar, förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i
föreningen. Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföre-
ståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51�54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i

den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som ut-
ses av medlemsorganisationerna. För sådana ombud gäller det som sägs i
fjärde stycket om styrelseledamot i den kompletterande kassan.

94 b §

En arbetslöshetskassa ska på begäran av Statistiska centralbyrån

lämna de uppgifter om medlemskap i kassan och medlemmars ersättning en-
ligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som myndigheten behöver
för framställning av statistik i enlighet med sådant uppdrag från regeringen
som syftar till att kartlägga och analysera arbetsmarknaden.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten enligt första

stycket och om när uppgifter får lämnas ut elektroniskt.

3. Förändringar av de uppgifter som legat till grund för beräkningen av en
förhöjd finansieringsavgift enligt 48 § i dess äldre lydelse får, efter utgången
av 2009, inte leda till att avgiften ändras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt