SFS 1997:240 Lag om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 1997:240 Lag om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
SFS 1997_240 Lag om införande av lagen (1997_238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997_239) om arbetslöshetskassor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:240
Utkom från trycket
den 6 juni 1997

Lag
om införande av lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239)
om arbetslöshetskassor;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239)

om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 1998 då lagen (1973:370)
om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmark-
nadsstöd upphör att gälla.

2 § Arbetslöshetskassor som registrerats med stöd av äldre lagstiftning och
som bedriver verksamhet enligt sådan lagstiftning vid utgången av år 1997
skall anses registrerade med rätt att enligt lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring handha arbetslöshetsförsäkringen.

3 § Stödtagare som enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknads-
stöd påbörjat en ersättningsperiod före ikraftträdandet har rätt till fortsatt er-
sättning i den perioden. Längden av ersättningsperioden skall då beräknas
enligt bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Er-
sättningen lämnas i form av grundbelopp.

1

Prop. 1996/97:107 och 150, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236.

428

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ANDERS SUNDSTR�M
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Försäkrade enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring som
påbörjat en ersättningsperiod före ikraftträdandet har rätt till de återstående
antal dagar av ersättningsperioden som följer av 14 § i den lagen. Ersätt-
ningen lämnas i form av inkomstrelaterad ersättning.

5 § Försäkrade enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring som
fått kontant arbetsmarknadsstöd enligt 1 § 3 lagen (1973:371) om kontant ar-
betsmarknadsstöd är berättigade till ersättning enligt grundförsäkringen även
om de inte uppfyller arbetsvillkoret.

5 a § Med avvikelse från vad som anges i lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring gäller följande. Personer som med stöd av 3 b § lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller 3 b § lagen (1973:371) om kon-
tant arbetsmarknadsstöd tillerkänts tillfällig avgångsersättning är, under för-
utsättning att de är helt arbetslösa, berättigade till fortsatt sådan ersättning
enligt inkomstbortfallsförsäkringen eller grundförsäkringen till dess de fyller
65 år.

6 § Med beslut om avstängning enligt 4 3 ^ 6 §§ och beslut om frånkän-
nande enligt 66 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring jämställs
motsvarande beslut enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och
lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

7 § Bestämmelsen i 13 § första stycket 3 och andra stycket lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring tillämpas om anställningen upphört
efter ikraftträdandet.

8 § �ldre föreskrifter i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och
lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd gäller fortfarande i fråga
om omprövning och överklagande av beslut som meddelats före ikraftträ-
dandet.

9 § En anvisning om utbetalning av stöd enligt lagen (1973:371) om kon-
tant arbetsmarknadsstöd som har kommit in till en allmän försäkringskassa
före ikraftträdandet skall verkställas av den kassan. �vriga utbetalningar av
kontant arbetsmarknadsstöd skall göras av arbetslöshetskassorna med till-
lämpning av bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

SFS 1997:240

429

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt