SFS 1988:50

880050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Xi)W'

Lag

SFS 1988:50

om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105);

utkom från trycket

den 16 februari 1988

Utfärdad den 28 januari 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om sjöarbetstidslagen

(1970:105)

it^y'

dels att 3 och 17 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 21 §, av följande lydelse.

' Prop, 1987/88; 3. TU 4. rskr. 42.

¬

background image

\

SFS 1988:50

3

I denna lag förstås med

^ .1

sjöman: den som utför skeppstjänst för vilken lagen gäller,

f

ekonomipersonal: personal som är anställd för besättningens eller passä^

geramas förplägning eller uppassning, för andra sysslor som har samband

med sådant arbete eller för expeditionsgöromål eller annan liknande tjänst­

göring,

dagman: sjöman vars skeppstjänst ej är indelad i vakter och som ej

tillhör radio- eller ekonomipersonalen,

passagerarfartyg: fartyg som har passagerarfartygscertifikat,

dygn: tiden från klockan O till klockan 24,
vecka: en fast period av sju på varandra följande dygn,
oavbruten gång: färdsätt som kännetecknas av att fartyget ej anlöper

hamn eller annars kommer i beröring med land under längre tid än 2
timmar vid något tillfälle,

i

lokalfart: resa till eller från svensk hamn med fartyg, vars bruttodräktig-

het understiger 500, vilken under vanliga förhållanden ej kräver mer än 12

timmars oavbruten gång,

närfart: fart, dock ej lokalfart, inom Sveriges sjöterritorium eller annars i

�stersjön eller med denna i sjöfartsförbindelse varande farvatten innanför

linjen Trondheimsfjorden-Shetlands nordpynt, därifrån västerut till .llr^

västlig longitud, därifrån längs denna longitud över Irlands västkust till 48°

nordlig latitud och därifrån österut längs denna latitud till Brest,

- /

oceanfart: fart bortom den för närfart angivna linjen.

, i /n

Fartyg anses under resa hela tiden användas i den vidsträcktaste fart

som resan omfattar. Hänsyn tages dock ej till sådan oförutsedd utsträckr

ning av resan som föranledes av storm, sjöskada eller annan nödsituation.

Förordnande enligt 1 kap. 8§ andra meningen fartygssäkerhetslagen

(1988:49) gäller även vi tillämpningen av sjöarbetstidslagen i den mån

förordnandet har betydelse för tillämpningen.

Vid beräkningen av arbetstid undantages, utom i fall som avses i 8 §, dels

måltidsrast, dels annat uppehåll i skeppstjänsten, om sjömannen enligt

förmans besked får avlägsna sig från arbetsplatsen under uppehållet och
detta varar minst 1 timme.

17

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter för tillämp­

ningen av lagen utövas av myndighet som regeringen bestämmer. Därvid

äger 10 kap. och 13 kap. 1-3 §§ fartygssäkerhetslagen (1988:49) motsva­

rande tillämpning.

Anteckningar om arbetstid skall hållas tillgängliga vid tillsynsföirätt-

ning.

154

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från denna
lag. Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda eller som annars

måste meddelas i lag får doc k inte meddelas med stöd av denna paragraD

-i'

.'⬢A.

^ Senaste lydelse 1982: 257.

^ Senaste lydelse 1975:729.

¬

background image

Dennä lag träder i kraft den 1 juli 1988.

SFS 1988:50

På regenngens vagnar

't;

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt