SFS 2012:857 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2012:857 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
120857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare

;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:678) om ut-

stationering av arbetstagare

dels att 5, 5 a och 9�10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

5 §

2

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2, 2 a, 5, 7, 16�16 b, 17�17 b, 24, 28�29 a, 31 och 32 §§ semesterlagen

(1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 2�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, samt

� 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1�4 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimi-

neringslagen (2008:567).

Vid utstationering gäller även
� arbetsmiljölagen (1977:1160),
� arbetstidslagen (1982:673), dock inte 12 §,
� lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, dock inte

16 §,

� lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget,

dock med den begränsningen i fråga om 1 § andra stycket att 12 § arbetstids-
lagen inte gäller, samt

� lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik,

dock med den begränsningen i fråga om 1 § tredje stycket att 12 § arbetstids-
lagen inte gäller.

Vid utstationering av uthyrda arbetstagare tillämpas även 2, 9, 10, 13 och

15 §§ lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Vid tillämpningen av
dessa bestämmelser ska som bemanningsföretag anses arbetsgivare som hyr
ut arbetskraft och som kundföretag anses användarföretag.

Första�tredje styckena hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmel-

ser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

1 Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53.

2 Senaste lydelse 2010:228.

SFS 2012:857

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:857

5 a §

3

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal

få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare, utom i
fall som avses i 5 b §, får vidtas endast om de villkor som krävs

1. motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela

Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,

2. bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som av-

ses i 5 §, och

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.
En sådan stridsåtgärd får inte vidtas, om arbetsgivaren visar att arbets-

tagarna, när det gäller lön eller på de områden som avses i 5 §, har villkor
som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett
sådant centralt kollektivavtal som avses i första stycket.

5 b §

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal

få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade uthyrda arbetstagare
får vidtas endast om de villkor som krävs

1. motsvarar villkoren i ett sådant centralt kollektivavtal som tillämpas i

hela Sverige på motsvarande arbetstagare i uthyrningsbranschen och som
respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut
av bemanningsföretag

4,

2. bara avser lön eller villkor på de områden som avses i 5 §, och
3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.
En sådan stridsåtgärd får inte vidtas, om arbetsgivaren visar att arbets-

tagarna, när det gäller lön eller på de områden som avses i 5 §, har villkor
som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som villkoren i

1. ett sådant centralt kollektivavtal som avses i första stycket, eller
2. det kollektivavtal som gäller i användarföretaget.

9 §

5

Arbetsmiljöverket ska vara förbindelsekontor och tillhandahålla infor-

mation om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en
utstationering i Sverige.

Arbetsmiljöverket ska även hjälpa till med information om sådana kollek-

tivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av stridsåtgärder enligt
5 a eller 5 b § eller som annars kan komma att bli tillämpliga.

Arbetsmiljöverket ska samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i

andra länder inom EES och i Schweiz.

9 a §

6

En arbetstagarorganisation ska ge in sådana kollektivavtalsvillkor

till Arbetsmiljöverket som organisationen kan komma att kräva med stöd av
stridsåtgärder enligt 5 a eller 5 b §.

10 §

7

Mål om tillämpningen av 5 § första eller tredje stycket samt 7 §

handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I dessa mål
tilllämpas

3 Senaste lydelse 2010:228.

4 EUT L 327, 5.12.2008, s. 9 (Celex 32008L0104).

5 Senaste lydelse 2010:228.

6 Senaste lydelse 2010:228.

7 Senaste lydelse 2008:573.

background image

3

SFS 2012:857

� 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,
� 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,
� 9 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning om preskription
m.m., och

� 6 kap. 2�5, 8, 10 och 11 §§ diskrimineringslagen (2008:567) om bevis-

börda, rätt att föra talan och preskription m.m.

Vid utstationering av uthyrda arbetstagare tillämpas även 16 § tredje och

fjärde styckena lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit

utstationerad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt