SFS 2013:351 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2013:351 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
130351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 23 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:678) om utsta-

tionering av arbetstagare

dels att nuvarande 10 § ska betecknas 21 §,
dels att det i lagen ska införas elva nya paragrafer, 10�20 §§, samt närmast

före 10, 13, 14 och 19 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Anmälningsskyldighet och kontaktperson

10 §

En arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket se-

nast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige.

Om förändringar sker i verksamheten på ett sätt som har betydelse för de

uppgifter som anmälts, ska arbetsgivaren anmäla de ändrade uppgifterna till
Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter det att förändringen skedde.

Första och andra styckena gäller inte om verksamheten i Sverige avses

pågå under högst fem dagar. Om en sådan verksamhet visar sig pågå längre
tid än fem dagar ska arbetsgivaren fullgöra anmälningsskyldigheten enligt
första stycket den sjätte dagen som verksamheten bedrivs.

11 §

Arbetsgivaren ska utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom

eller henne till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstatio-
nerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige.

Kontaktpersonen ska vara behörig att för arbetsgivarens räkning ta emot

delgivningar. En sådan behörighet ska anses gälla genom anmälan av kontakt-
personen.

Kontaktpersonen ska även kunna tillhandahålla sådana handlingar som vi-

sar att kraven i denna lag är uppfyllda.

Första stycket gäller inte om verksamheten i Sverige avses pågå under

högst fem dagar. Om en sådan verksamhet visar sig pågå längre tid än fem da-
gar ska arbetsgivaren fullgöra anmälningsskyldigheten enligt första stycket
den sjätte dagen som verksamheten bedrivs.

12 §

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 10 och 11 §§

samt om vilka uppgifter en anmälan enligt 10 § ska innehålla.

1 Prop. 2012/13:71, bet. 2012/13:AU9, rskr. 2012/13:229.

SFS 2013:351

Utkom från trycket
den 31 maj 2013

background image

2

SFS 2013:351

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om vad en anmälan enligt 11 § ska innehålla och hur anmälningar en-
ligt 10 och 11 §§ ska vara utformade.

Tillsyn

13 §

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att bestämmelserna i 10 och

11 §§ samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmel-
ser följs.

Sanktionsavgifter

14 §

En sanktionsavgift ska tas ut om en arbetsgivare har överträtt bestäm-

melserna om anmälningsskyldighet i 10 § första stycket, 10 § tredje stycket
andra meningen, 11 § första stycket, 11 § fjärde stycket andra meningen eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ur-

säktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara
oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.

Avgiften tillfaller staten.

15 §

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgifter

som ska tas ut enligt 14 §.

Av sådana föreskrifter ska det framgå hur avgiften ska beräknas för olika

slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med led-
ning av den angivna beräkningsgrunden. En avgift ska vara lägst 1 000 kronor
och högst 100 000 kronor.

16 §

Arbetsmiljöverket prövar genom avgiftsföreläggande om sanktions-

avgift ska tas ut.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms ha gjort sig skyldig till en

överträdelse av bestämmelserna som avses i 14 §, föreläggs att godkänna
sanktionsavgiften omedelbart eller inom viss tid.

Om ett avgiftsföreläggande har godkänts, gäller det som domstols laga-

kraftvunna avgörande varigenom avgift har tagits ut. Ett godkännande som
görs sedan den tid som satts ut i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan.

17 §

Om ett avgiftsföreläggande enligt 16 § inte har godkänts inom utsatt

tid, får Arbetsmiljöverket ansöka hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets
avgiftsföreläggandet har utfärdats om att sanktionsavgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

18 §

Sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som an-

språket riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Av-

giften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann
laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

background image

3

SFS 2013:351

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjs-

målsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda
avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift faller bort om verkställighet inte har skett inom fem år

från det att avgörandet vann laga kraft.

Föreläggande om rättelse

19 §

Arbetsmiljöverket får besluta att förelägga en arbetsgivare att vidta

rättelse om arbetsgivaren

1. inte anmäler förändring av verksamheten enligt 10 § andra stycket,
2. inte uppfyller kraven i 11 § tredje stycket, eller
3. gör en oriktig eller bristfällig anmälan.
Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Ar-

betsmiljöverket får besluta att ett sådant föreläggande ska gälla omedelbart.

20 §

Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande som har förenats med vite

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt