SFS 2008:477 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2008:477 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
080477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 5 § lagen (1999:678) om utstatio-

nering av arbetstagare ska ha följande lydelse.

5 §

3

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27�29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 15�16 b §§, 17 § första stycket 2�7 och andra stycket samt 21�28 §§

jämställdhetslagen (1991:433),

� 8�9 b §§, 10 § 2�7 samt 11�20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning,

� 2, 3�4 b §§, 5 § 2�7 och 6�16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot

diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,

� 2, 3�4 b §§, 5 § 2�7 och 6�15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot

diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning samt

� 2�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, ar-
betsmiljölagen (1977:1160), lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flyg-
personal inom civilflyget och lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid inter-
nationell järnvägstrafik samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyr-
ning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmed-
ling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i första och andra styckena
hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är för-
månligare för arbetstagaren.

1

Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191.

2

Jfr rådets direktiv 2005/47/EG av den 18 juli 2005 om avtalet mellan Europeiska

järnvägsgemenskapen (CER) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) om
vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i gränsöverskridande
driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn (EUT L 195, 27.7.2005, s. 15, Celex
32005L0047).

3

Senaste lydelse 2005:482.

SFS 2008:477

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

2

SFS 2008:477

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 14 december 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt