SFS 2008:573 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

080573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 10 §§ lagen (1999:678) om

utstationering av arbetstagare ska ha följande lydelse.

5 §

2

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

– 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27–29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

– 2 §, 4 § första stycket och 16–22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
– 2–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, samt

– 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1–4 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimi-

neringslagen (2008:567).

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, ar-
betsmiljölagen (1977:1160), lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flyg-
personal inom civilflyget och lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid inter-
nationell järnvägstrafik samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyr-
ning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmed-
ling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i första och andra styckena
hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är för-
månligare för arbetstagaren.

10 §

3

Mål om tillämpningen av 5 § första stycket samt 7 § handläggs enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Därvid gäller

– 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,
– 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,
– 6 kap. 2–5, 8, 10 och 11 §§ diskrimineringslagen (2008:567) om bevis-

börda, rätt att föra talan och preskription m.m.

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit ut-

stationerad.

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2008:477.

3

Senaste lydelse 2005:481.

SFS 2008:573

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:573

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt