SFS 2018:1473 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2018:1473 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
SFS2018-1473.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av

arbetstagare

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (1999:678) om utstatio-
nering av arbetstagare ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a § Vid utstationering tillämpas också lagen (2018:1472) om entreprenörs-
ansvar för lönefordringar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av

direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom in-

formationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2018:1473

Publicerad
den

10 juli 2018

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt