SFS 2001:65 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2001:65 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
010065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 22 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 8 och 9 §§ samt rubriken när-

mast före 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare skall ha
följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land

än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgi-
varen tillhandahåller tjänster över gränserna.

Dessutom finns i 8 § bestämmelser om arbetsgivare som har sitt hemvist

eller säte i Sverige och utstationerar arbetstagare till ett annat medlemsland
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Utstationeringar till andra länder inom EES eller Schweiz

8 §

När arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige utstationerar arbets-

tagare till annat land inom EES eller Schweiz, skall arbetsgivaren tillämpa
de nationella bestämmelser varigenom det landet genomfört Europaparla-
mentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstatio-
nering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Första stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller

villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

9 §

2

Arbetsmiljöverket skall vara förbindelsekontor och tillhandahålla in-

formation om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid
en utstationering i Sverige.

För information om kollektivavtal som kan komma att bli tillämpliga skall

Arbetsmiljöverket hänvisa till berörda kollektivavtalsparter.

Arbetsmiljöverket skall även samarbeta med motsvarande förbindelse-

kontor i andra länder inom EES och i Schweiz.

1

Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.

2

Senaste lydelse 2000:772.

SFS 2001:65

Utkom från trycket
den 13 mars 2001

background image

2

SFS 2001:65

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt