SFS 2003:316 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2003:316 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
030316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 5 och 10 §§ lagen (1999:678) om

utstationering av arbetstagare skall ha följande lydelse.

5 §

3

En arbetsgivare skall, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27�29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 15 och 16 §§, 17 § 2�5 samt 21�28 §§ jämställdhetslagen (1991:433),
� 8�9 b §§, 10 § 2�7 samt 11�20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning,

� 2, 3�4 b §§, 5 § 2�7 och 6�16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot

diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,

� 2, 3�4 b §§, 5 § 2�7 och 6�15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot

diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning samt

� 2�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltids-

arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673) och arbetsmiljölagen (1977:1160) samt, när det gäller arbets-
givare som bedriver uthyrning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440)
om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i
första och andra stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmel-
ser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

10 §

Mål om tillämpningen av 5 § första stycket samt 7 § handläggs enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Därvid gäller

� 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,

1

Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207.

2

Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling

av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22,
Celex 3000L043) och rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för
likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16, Celex 3000L0078; rättelse
av rubriken EGT L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000L0078R (01)).

3

Senaste lydelse 2002:294.

SFS 2003:316

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

2

SFS 2003:307�350

background image

2

SFS 2003:316

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

� 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,
� 46�56 §§ jämställdhetslagen (1991:433) om rätt att föra talan, gemen-

sam handläggning och preskription m.m.,

� 36 a�38, 40, 41 och 43 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot diskrimi-

nering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning om bevisbörda, rätt att föra talan och preskription m.m.,

� 24 a�26, 28, 29 och 31 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet på grund av funktionshinder om bevisbörda, rätt att föra ta-
lan och preskription m.m. samt

� 23 a�25, 27, 28 och 30 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet på grund av sexuell läggning om bevisbörda, rätt att föra
talan och preskription m.m.

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit ut-

stationerad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt