SFS 2005:427 Lag om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2005:427 Lag om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
050427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1999:678) om utstatio-

nering av arbetstagare i stället för dess lydelse enligt lagen (2005:398) om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

5 §

En arbetsgivare skall, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27�29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 15 och 16 §§, 17 § 2�5 samt 21�28 §§ jämställdhetslagen (1991:433),
� 8�9 b §§, 10 § 2�7 samt 11�20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot

diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning,

� 2, 3�4 b §§, 5 § 2�7 och 6�16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot dis-

kriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder,

� 2, 3�4 b §§, 5 § 2�7 och 6�15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot dis-

kriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning samt

� 2�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, ar-
betsmiljölagen (1977:1160), och lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för
flygpersonal inom civilflyget samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver
uthyrning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsför-
medling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i första och andra
stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor
som är förmånligare för arbetstagaren.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266.

SFS 2005:427

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt