SFS 2005:481 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2005:481 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
050481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1999:678) om utstatio-

nering av arbetstagare skall ha följande lydelse.

10 §

2 Mål om tillämpningen av 5 § första stycket samt 7 § handläggs enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Därvid gäller

� 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,
� 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,
� 45 a�56 §§ jämställdhetslagen (1991:433) om bevisbörda, rätt att föra

talan, gemensam handläggning och preskription m.m.,

� 36 a�38, 40, 41 och 43 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot diskrimi-

nering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning om bevisbörda, rätt att föra talan och preskription m.m.,

� 24 a�26, 28, 29 och 31 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet på grund av funktionshinder om bevisbörda, rätt att föra ta-
lan och preskription m.m. samt

� 23 a�25, 27, 28 och 30 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet på grund av sexuell läggning om bevisbörda, rätt att föra ta-
lan och preskription m.m.

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit ut-

stationerad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

�rjan Härneskog
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267.

2 Senaste lydelse 2003:316.

SFS 2005:481

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt