SFS 1999:678 Lag om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 1999:678 Lag om utstationering av arbetstagare
990678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utstationering av arbetstagare;

utfärdad den 23 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land

än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgi-
varen tillhandahåller tjänster över gränserna.

Dessutom finns i 8 § bestämmelser om arbetsgivare som har sitt hemvist

eller säte i Sverige och utstationerar arbetstagare till ett annat medlemsland
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2 §

Lagen gäller inte för arbetsgivare inom handelsflottan såvitt avser be-

sättning ombord.

Definitioner

3 §

Med utstationering avses någon av följande gränsöverskridande åtgär-

der:

1. när en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder ar-

betstagare till Sverige enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i
Sverige verksamma mottagaren av tjänsterna,

2. när en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats el-

ler till ett företag som tillhör koncernen eller

3. när en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till

förfogande sänder arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat i
Sverige eller som bedriver verksamhet här.

Ett anställningsförhållande skall råda mellan arbetsgivaren och arbetsta-

garen under utstationeringstiden.

4 §

Med utstationerad arbetstagare avses varje arbetstagare som vanligen

arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete enligt
3 § i Sverige.

1

Prop. 1998/99:90, bet. 1998/99:AU9, rskr. 1998/99:216.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L
018, 21.1.1997, s. 1, Celex 396L0071).

SFS 1999:678

Utkom från trycket
den 6 juli 1999

2*

SFS 1999:673�691

background image

2

SFS 1999:678

Arbets- och anställningsvillkor

5 §

En arbetsgivare skall, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27�29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 15 §, 16 och 17 §§ när det gäller befordran eller utbildning för befor-

dran, samt 18�28 §§ jämställdhetslagen (1991:433),

� 3, 8 och 9 §§, 10 § 2�5 samt 11�20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder

mot etnisk diskriminering i arbetslivet,

� 2�4 §§, 5 § 2�5 och 6�16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskrimi-

nering i arbetslivet av personer med funktionshinder samt

� 2�4 §§, 5 § 2�5 och 6�15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskrimi-

nering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen (1982:673)

och arbetsmiljölagen (1977:1160) samt, när det gäller arbetsgivare som be-
driver uthyrning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat ar-
betsförmedling och uthyrning av arbetskraft.

Vad som sägs i första och andra stycket hindrar inte att arbetsgivaren till-

lämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

6 §

För arbete som utförs av en yrkesutbildad eller specialiserad arbets-

tagare skall arbetsgivaren tillämpa de i 5 § nämnda bestämmelserna i semes-
terlagen endast om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar och om arbetet

1. utförs i samband med en första montering eller installation som ingår i

leveranskontraktet för en vara, och

2. är nödvändigt för att varan skall tas i bruk.
Detta undantag gäller dock inte om arbetet avser byggverksamhet där

byggnader uppförs, sätts i stånd, underhålls, byggs om eller rivs.

Vid beräkningen av om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar skall

hänsyn tas till om någon annan arbetstagare under det senaste året har varit
utstationerad för samma arbete.

7 §

Vid utstationering gäller i fråga om föreningsrätt och förhandlingsrätt

7 och 8 §§ respektive 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetsli-
vet.

När kollektivavtal träffats med en svensk arbetstagarorganisation gäller

även 41 § i samma lag.

Vid brott mot bestämmelserna i första eller andra stycket gäller 54 och

55 §§ samt 60 § första och tredje stycket lagen om medbestämmande i ar-
betslivet.

Utstationeringar till andra länder inom EES

8 §

När arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige utstationerar arbets-

tagare till annat land inom EES, skall arbetsgivaren tillämpa de nationella
bestämmelser varigenom det landet genomfört Europaparlamentets och rå-

background image

3

SFS 1999:678

dets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av ar-
betstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

Första stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller

villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

Information

9 §

Arbetarskyddsstyrelsen skall vara förbindelsekontor och tillhandahålla

information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga
vid en utstationering i Sverige.

För information om kollektivavtal som kan komma att bli tillämpliga skall

Arbetarskyddsstyrelsen hänvisa till berörda kollektivavtalsparter.

Arbetarskyddsstyrelsen skall även samarbeta med motsvarande för-

bindelsekontor i andra länder inom EES.

Talans väckande

10 §

Mål om tillämpningen av 5 § första stycket samt 7 § handläggs enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Därvid gäller

� 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,
� 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,
� 46�56 §§ jämställdhetslagen (1991:433) om rätt att föra talan, gemen-

sam handläggning och om preskription m.m.,

� 37, 38, 40, 41 och 43 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk dis-

kriminering i arbetslivet om rätt att föra talan och om preskription m.m.,

� 25, 26, 28, 29 och 31 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine-

ring i arbetslivet av personer med funktionshinder om rätt att föra talan och
om preskription m.m. samt

� 24, 25, 27, 28 och 30 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskrimi-

nering i arbetslivet på grund av sexuell läggning om rätt att föra talan och om
preskription m.m.

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit ut-

stationerad.

Denna lag träder i kraft den 16 december 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MONA SAHLIN
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt