SFS 2001:1215 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2001:1215 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
011215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1999:678) om utstatio-

nering av arbetstagare skall ha följande lydelse.

5 §

En arbetsgivare skall, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket, 16, 17, 24,

27�29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 15 och 16 §§, 17 § 2�5 samt 21�28 §§ jämställdhetslagen (1991:433),
� 3, 8 och 9 §§, 10 § 2�5 samt 11�20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder

mot etnisk diskriminering i arbetslivet,

� 2�4 §§, 5 § 2�5 och 6�16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskrimi-

nering i arbetslivet av personer med funktionshinder samt

� 2�4 §§, 5 § 2�5 och 6�15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskrimi-

nering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673) och arbetsmiljölagen (1977:1160) samt, när det gäller arbetsgi-
vare som bedriver uthyrning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440)
om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i
första och andra stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmel-
ser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 14, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115.

SFS 2001:1215

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt