SFS 2010:228 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare / SFS 2010:228 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
100228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:678) om utsta-

tionering av arbetstagare

dels att 5 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 a och 9 a §§, av följan-

de lydelse.

5 §

2

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställ-

ningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbets-
tagare:

� 2, 2 a, 5, 7, 16�16 b, 17�17 b, 24, 28�29 a, 31 och 32 §§ semesterlagen

(1977:480),

� 2 §, 4 § första stycket och 16�22 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 2�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltids-

arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, samt

� 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 1�4 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimi-

neringslagen (2008:567).

Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen

(1982:673), dock inte 12 §, lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-
transportarbete, dock inte 16 §, arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen
(2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget, dock med
den begränsningen i fråga om 1 § andra stycket att 12 § arbetstidslagen inte
gäller, lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik,
dock med den begränsningen i fråga om 1 § tredje stycket att 12 § arbetstids-
lagen inte gäller, samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyrning av
arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft.

Det som sägs i första och andra styckena hindrar inte att arbetsgivaren till-

lämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

5 a §

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal

få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare får vid-
tas endast om de villkor som krävs

1 Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211.

2 Senaste lydelse 2008:573.

SFS 2010:228

Utkom från trycket
den 8 april 2010

background image

2

SFS 2010:228

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela

Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,

2. bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som av-

ses i 5 §, och

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.
En sådan stridsåtgärd får inte vidtas, om arbetsgivaren visar att arbets-

tagarna, när det gäller lön eller på de områden som avses i 5 §, har villkor
som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett så-
dant centralt kollektivavtal som avses i första stycket.

9 §

3

Arbetsmiljöverket ska vara förbindelsekontor och tillhandahålla infor-

mation om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en
utstationering i Sverige.

Arbetsmiljöverket ska även hjälpa till med information om sådana kollek-

tivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av stridsåtgärder enligt
5 a § eller som annars kan komma att bli tillämpliga.

Arbetsmiljöverket ska samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i

andra länder inom EES och i Schweiz.

9 a § En arbetstagarorganisation ska ge in sådana kollektivavtalsvillkor till
Arbetsmiljöverket som organisationen kan komma att kräva med stöd av
stridsåtgärder enligt 5 a §.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:65.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt