SFS 1997:1268 Lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program / SFS 1997:1268 Lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år
SFS 1997_1268 Lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1268
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om kommuners ansvar för ungdomar mellan
20 och 24 år;

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet att i enlighet med be-
stämmelserna i denna lag erbjuda ungdomar en aktiverande och utvecklande
insats på heltid.

2 § Den verksamhet som avses i 1 § skall syfta till att utveckla den enskil-
des möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är
lämpligt, på fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till
den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

3 § Kommunens skyldighet omfattar ungdomar som står till arbetsmarkna-
dens förfogande och gäller från och med den 1 juli det år de fyller 20 år och
till dess de fyllt 25 år.

4 § Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär utbildning
eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd inte kunnat erbjudas inom
90 dagar från det att den unge anmälde sig som arbetssökande hos den of-
fentliga arbetsförmedlingen.

Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att kommunens

skyldighet enligt första stycket inträdde och får pågå i högst 12 månader.

5 § De som deltar i verksamhet anordnad av en kommun enligt denna lag

skall inte anses som arbetstagare när de deltar i verksamheten. När sådan

verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall den unge dock likställas med ar-
betstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 och 7-14 §§, 4 kap.

1-4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och vid till-

lämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Därvid skall vad i
arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats
för verksamhet enligt denna lag.

Innan kommunen erbjuder den unge en utvecklingsinsats skall samråd ske

med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling
med arbetsgivaren.

1

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU 1, rskr. 1997/98:125.

2339

background image

SFS 1997:1268

Ersättningen

6 § Den som är berättigad till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring har vid deltagande i verksamhet som anordnas av kommu-
nen enligt denna lag rätt till utbildningsbidrag.

7 § Vid bestämmande av ramtiden enligt 12 § lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring skall inte räknas tid då den unge varit hindrad att arbeta på
grund av deltagandet i verksamhet som anordnas av kommunen enligt denna
lag.

8 § Kommunen skall till den som deltar i verksamhet som anordnas enligt
denna lag och som uppbär försörjningsstöd enligt 6 och 6 b §§ socialtjänst-
lagen (1980:620) när han eller hon börjar delta i verksamheten utge ersätt-
ning med ett belopp som motsvarar försörjningsstödet.

Detsamma skall gälla beträffande den för vilken fattas beslut om sådant

försörjningsstöd som avses i första stycket under tid som han eller hon deltar
i verksamheten.

9 § Kommunen skall till deltagare som inte erhåller ersättning enligt 6 §
eller 8 § utge ersättning med 1 967 kronor per månad.

10 § Ersättning enligt 8 och 9 §§ skall benämnas utvecklingsersättning.

Upphörande

11 § Om den unge som deltar i verksamhet anordnad av kommunen enligt

denna lag på grund av misskötsamhet inte kan tillgodogöra sig det som an-
ordnas i verksamheten, får kommunen besluta att den unge skall skiljas från
denna. Detsamma gäller om den unge allvarligt stör eller hindrar av kommu-
nen anordnad verksamhet i vilken han eller hon deltar eller om han eller hon
uteblir från sådan verksamhet fem dagar i följd utan att anmäla giltigt förfall.

12 § Den som skiljs från verksamhet enligt denna lag i enlighet med be-
stämmelserna i 11 § skall avstängas från rätt till utvecklingsersättning från

kommunen.

�verklagande

13 § Ett beslut av en kommun i fråga om ersättning enligt denna lag eller

om skiljande av den unge från deltagande i verksamhet enligt 11 § får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Annat beslut av kommunen enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag.

2340

background image

SFS 1997:1268

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARGARETA WINBERG
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2341

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt