Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2000:625
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1239
Länk: Länk till register

SFS nr:

2000:625
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2000-06-29
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:1239
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten består av arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknads- politiska insatser. Programmen och insatserna syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen och insatserna hanteras av Arbetsförmedlingen om inte något annat föreskrivs. Lag (2020:480).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till en myndighet
   1. lämna in en kopia av avtalet, och
   2. lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.
Lag (2020:480).

3 §   Har upphävts genom lag (2007:809).

3 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör som utför arbets-marknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Lag (2022:1239).

4 §   Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar eller har deltagit i en leverantörs verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om en enskilds personliga för- hållanden eller affärs- eller driftförhållanden. Detsamma gäller den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos en underleverantör som medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2022:1239).

5 §   Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

6 §   Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som tar emot eller har tagit emot stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.

Skyldigheten gäller även för arbetsgivare som har eller har haft anställda i etableringsjobb. Lag (2020:480).

7 §   Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller
   1. en anställning med anställningsstöd,
   2. en anställning med lönebidrag,
   3. skyddat arbete,
   4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,
   5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller
   6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):
   - 2 kap. 1-9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,
   - 3 kap. 1-4 och 6-13 §§ om allmänna skyldigheter,
   - 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ om bemyndiganden,
   - 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,
   - 7 kap. om tillsyn,
   - 8 kap. om påföljder, och
   - 9 kap. om överklagande.

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.
Lag (2016:1272).


Övergångsbestämmelser

2000:625
   1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.
   2. Genom lagen upphävs
   - lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar,
   - lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och
   - lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
   3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

2002:1133

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003.

2006:1071
   1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.
   2. För månaderna april-juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.

2007:395
   1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008.
   2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.

2007:809
   1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.
   2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.

2016:1272
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
   2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt