SFS 2005:477 Lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning / SFS 2005:477 Lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
050477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 b, 12 och 15 §§ lagen (1999:130)

om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning

2 skall ha följande lydelse.

1 b §

3 Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som in-

hyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av
bestämmelserna i 12 och 13 §§, 15 § fjärde stycket samt 18�20 §§.

Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

12 §

4 En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på

grund av att arbetstagaren har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påta-
lat diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på

grund av att han eller hon anmält eller påtalat att arbetsgivaren inte följer nå-
gon av bestämmelserna om aktiva åtgärder i 4�7 §§.

15 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal
med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall be-
stämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det. Har
bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att
detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i
annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Diskrimineras en arbetstagare på något sätt som är förbjudet enligt denna

lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar någon annan så-
dan rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig om arbetstagaren
begär det.

Första och andra styckena gäller inte när 14 § är tillämplig.
Om en arbetssökande eller arbetstagare diskrimineras genom en ordnings-

regel eller liknande intern bestämmelse på arbetsplatsen på något sätt som är

1 Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:308.

3 Senaste lydelse 2003:308.

4 Senaste lydelse 2003:308.

SFS 2005:477

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:477

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna
verkan om den arbetssökande eller arbetstagaren begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt