SFS 2005:478 Lag om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning / SFS 2005:478 Lag om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder
050478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av
funktionshinder;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 b och 11 §§ lagen (1999:132) om

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

2 skall ha

följande lydelse.

2 b §

3 Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som in-

hyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av
bestämmelserna i 8 och 9 §§, 11 § fjärde stycket samt 14�16 §§.

Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

11 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal
med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall be-
stämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig, om arbetstagaren begär det. Har
bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att
detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i
annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Om en arbetstagare diskrimineras på något sätt som är förbjudet enligt

denna lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar en annan
sådan rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig, om arbetstagaren
begär det.

Första och andra styckena gäller inte om 10 § är tillämplig.
Om en arbetssökande eller arbetstagare diskrimineras genom en ordnings-

regel eller liknande intern bestämmelse på arbetsplatsen på något sätt som är
förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna
verkan om den arbetssökande eller arbetstagaren begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:309.

3 Senaste lydelse 2003:309.

SFS 2005:478

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:478

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

�rjan Härneskog
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt