SFS 2013:154 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten / SFS 2013:154 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
130154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 27 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2002:546) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha föl-
jande lydelse.

9 §

2

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får behandlas i en databas endast om de har lämnats i ett ärende.
Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa får
dessutom behandlas i en databas om de är nödvändiga för handläggningen av
ett ärende.

Personuppgifter om sociala förhållanden och omdömen, slutsatser eller

andra värderande upplysningar om en enskild får behandlas i en databas en-
dast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av
det. Detsamma gäller sådana personuppgifter som avses i 21 § personupp-
giftslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173.

2 Senaste lydelse 2011:545.

SFS 2013:154

Utkom från trycket
den 9 april 2013

0154.fm Page 1 Wednesday, April 3, 2013 4:18 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0154.fm Page 2 Wednesday, April 3, 2013 4:18 PM

Viktiga lagar inom arbetsrätten
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt