SFS 2008:972 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten / SFS 2008:972 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
080972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 och 12 §§ lagen (2002:546) om

behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
ska ha följande lydelse.

5 §

2

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhandahål-

lande av information som behövs inom

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshets-

kassornas verksamhet, som underlag för beslut om och kontroll av förmåner,
ersättningar och andra stöd,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av

skatt,

3. sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som

avser tillsyn och utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring,

4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag för bedömning en-

ligt 4 kap. utsökningsbalken i vilken utsträckning en gäldenär har utmät-
ningsbar egendom, samt

5. socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll

av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453).

12 §

3

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Kronofogdemyndigheten
och en socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas
i en arbetsmarknadspolitisk databas om det behövs för de ändamål som av-
ses i 5 §. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Arbetsförmed-
lingen har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta
del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i en arbetsmark-

nadspolitisk databas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som får om-

fattas av direktåtkomst enligt första och andra styckena.

1

Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28.

2

Senaste lydelse 2007:410.

3

Senaste lydelse 2006:471.

SFS 2008:972

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:972

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt