SFS 2017:591 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten / SFS 2017:591 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
170591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (2002:546) om

behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsförmed-

lingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Lagen ska inte tillämpas i den del av den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten som även utgör hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30). I den delen av verksamheten tillämpas i stället patient-
datalagen (2008:355).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

5 §

3

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhandahållande

av information som behövs inom

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshets-

kassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av förmåner,
ersättningar och andra stöd,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av

skatt,

3. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet som avser till-

syn och uppföljning samt utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring,

4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag för bedömning

enligt 4 kap. utsökningsbalken av i vilken utsträckning en gäldenär har utmät-
ningsbar egendom,

5. socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll

av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453),

6. Migrationsverkets verksamhet som underlag för beslut om bistånd enligt

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., samt

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2017:51. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2010:2029.

SFS 2017:591

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:591

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7. kompletterande aktörers verksamhet enligt uppdrag från Arbetsförmed-

lingen.

Arbetsförmedlingen får även behandla personuppgifter för att tillhanda-

hålla information till riksdagen eller regeringen eller till annan för att fullgöra
uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första
stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden om ersättning enligt den

upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt